Analize la apă, sedimente și pești

Laboratorul Național de Calitatea Apei al ANAR

Din punct de vedere al activității specifice, Laboratorul Național de Calitatea Apei efectuează analiza micropoluanţilor organici prioritari și prioritar/periculoși (conform legislației în domeniu în vigoare, respectiv HG 570/2016) prin tehnici cromatografice și analiza metalelor prin tehnici spectrometrice de fluorescență și spectrometrie de masă. Tipurile de matrici de analiză din care provin probele  analizate în Laboratorul Național de Calitatea Apei (LNCA) sunt: apă, sediment și biotă (pești și moluște).

LNCA este singurul laborator din rețeaua LCA ale ANAR care efectuează analize cu frecvență lunară, pentru toate secțiunile de monitoring desemnate la nivel de țară pentru o serie de substanțe prioritare și prioritar periculoase și pentru substanțe din Lista de Supraveghere în conformitate cu prevederile H.G. 570/2016.

În prezent, Asociația de Acreditare din România – RENAR, recunoscută ca organism național de acreditare prin OG 23/2009, atestă prin  Certificatul de Acreditare nr. LI 432 faptul că organizația Administrația Națională ”Apele Române”, prin Laboratorul Național de Calitatea Apei, este acreditată, îndeplinind cerințele referențialului de acreditare SR EN ISO/IEC 17025:2018 și este competentă să efectueze încercări, conform Anexei  nr. 1 la certificatul de acreditare. Istoricul de acreditare al laboratorului prevede data acreditării inițiale (2006) și datele reînnoirilor acreditării (2012, 2014, 2018, 2022). În conformitate cu cele menționate în anexă, acreditarea RENAR este obținută pentru un număr de 13 încercări efectuate prin metode cromatografice, cuprinzând 14 clase de micropoluanți organici, respectiv 131 compuși determinați în matricile apă de suprafață, apă subterană, apă uzată și sediment și 3 încercări efectuate prin metode spectrometrice, cuprinzând 23 metale din matricile apă de suprafață, apă subterană, apă uzată, sediment și biota.

În plus, pentru 6 compuși din clasa ftalaților din matricile apă de suprafață, apă subterană și apă uzată, 6 compuși din clasa clasa difenil-eterilor bromurați din matricile apă de suprafață și apă subterană și mercur din matricile sediment și biota, Laboratorul Național de Calitatea Apei este singurul laborator din rețeaua de laboratoare de calitatea apei ale ANAR care efectuează aceste tipuri de încercări în regim acreditat.

Suplimentar față de domeniul acreditat, Laboratorul Național de Calitatea Apei este în prezent singurul laborator din rețeaua de laboratoare ale ANAR care efectuează următoarele tipuri de analize, pentru probele de apă, sediment și biota recepționate de la cele 11 ABA ale ANAR:

  • determinarea substanțelor prioritare aclonifen, bifenox, cibutrin, cipermetrin, diclorvos, heptaclor, heptaclorepoxid și terbutrin din matricea apă de suprafață, pentru un număr de aproximativ 55 secțiuni de monitorizare la nivel național, cu frecvență de analiză lunară;
  • determinarea substanțelor prioritare hexaclorbutadienădicofolheptaclor și heptaclorepoxid din matricea sediment;
  • determinarea substanțelor prioritare difenil-eteril bromurați, fluoranten, hexaclorbenzen, hexaclorbutadienă, mercur, dicofol, hexabromo-ciclo-dodecan și heptaclor, heptaclorepoxid din matricea biotă (pești și moluște). 

Toate determinările menționate sunt efectuate utilizând instalații de pregătire / prelucrare probe și echipamente analitice de înaltă performanță, unice în dotarea tehnică a rețelei de laboratoare de calitatea apei din cadrul ANAR, echipamente achiziționate atât prin surse proprii de finanțare, cât și prin accesarea de fonduri europene nerambursabile, de ex., proiectul Danube – Waters desfășurat în perioada 2010-2015, proiectul Towards a Proper Aquatic Environment (TPAE), desfășurat în perioada 2014-2017 și proiectul POIM Dezvoltarea unui laborator național pentru îmbunătățirea monitorizării substanțelor deversate în ape și a calității apei potabile, al cărui contract de finanțare a fost semnat la 15.10.2021, cu o durată de 25 de luni.

Astfel, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor derulează, în parteneriat cu Ministerul Sănătății și Administrația Națională ”Apele Române”, proiectul „Dezvoltarea unui laborator național pentru îmbunătățirea monitorizării substanțelor deversate în ape și a calității apei potabile”cod SMIS2014+ 136810.

Valoarea totală a proiectului este de 191.094.390,22 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă este de 162.430.231,69 lei (85%), cofinanțarea eligibilă a beneficiarului este de 28.664.158,53 lei (15%), perioada de implementare a proiectului fiind de 26 de luni, între 15.10.2021 și 30.11.2023. Finanțarea este asigurată prin Programul Operațional Infrastructura Mare, Axa 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor.

Scopul proiectului îl reprezintă dezvoltarea unui laborator la nivel național, care colectează datele de monitorizare din 99 laboratoare pentru monitorizarea substanțelor prioritare, a altor substanțe poluante din apele uzate deversate și apele de suprafață precum și monitorizarea indicatorilor de calitate din apa potabilă în vederea raportării acestora conform cu angajamentele din Tratatul de aderare al României la UE, ratificat prin Legea 157/2005, în ceea ce privește colectarea și epurarea apelor uzate și a alimentării cu apă potabilă.

Lasă un Răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate*