Plan National de Management

Istoricul planului de management al bazinelor hidrografice

In conformitate cu prevederile Legii 112/2006 si a Legii 310/2004 pentru modificarea si Completarea Legii Apelor 107/1996 in vederea stabilirii orientarilor fundamentale privind gospodarirea durabila, unitara, echilibrata si complexa a resurselor de apa si a ecosistemelor acvatice, precum si pentru protejarea zonelor umede se elaboreaza Scheme Directoare pe bazine sau grupe de bazine hidrografice, pana la data de 22 decembrie 2009.

Schema directoare de amenajare si management a bazinului hidrografic este instrumentul de planificare in domeniul apelor pe bazin hidrografic, alcatuita din 2 parti:
– Planul de Management al Bazinului/Districtului Hidrografic (PMBH)
– Planul de Amenajare al Bazinului/Districtului Hidrografic (PABH)

Planul de Management al Bazinului / Districtului Hidrografic reprezinta principalul instrument de implementare a DC 2000/60/EC si a majoritatii prevederilor din celelalte Directive europene din domeniul apei. Elaborarea acestuia este in sarcina Administratiei Nationale Apele Romane – Departamentul Planuri de Management si Cooperare si Internationala
Planul National de Management al apelor României constituie componenta de gestionare cantitativa si calitativa a resurselor de apa. El are ca scop fundamentarea masurilor, actiunilor, solutiilor si lucrarilor pentru:
– atingerea si mentinerea starii bune a apelor;
– identificarea presiunilor antropice importante si al impactului activitatilor umane asupra starii apelor de suprafata;
– diminuarea efectelor negative si reducerea surselor de poluare;
– determinarea cerintelor de calitate asupra resurselor de apa;

Planul de Amenajare al Bazinului/ Districtului Hidrografic constituie componenta de gestionare cantitativa a resurselor de apa. El are ca scop fundamentarea masurilor,actiunilor, solutiilor si lucrarilor pentru:
– realizarea si mentinerea echilibrului dintre cerintele de apa ale folosintelor si disponibilul de apa la sursa;
– diminuarea efectelor negative ale fenomenelor naturale asupra vietii, bunurilor si activitatilor umane (inundatii, exces de umiditate, seceta, eroziunea solului);
– utilizarea potentialului apelor(producerea de energie hidromecanica si hidroelectrica, navigatie, extragerea de materiale de constructii, acvacultura…);
– determinarea cerintelor de mediu asupra resurselor de apa.

Statele semnatare ale Conventiei Internationale pentru Protectia Fluviului Dunarea (ICPDR) au stabilit ca Planul de Management al Districtului Hidrografic al Dunarii sa fie format din doua parti :

Partea A: Planul general (Roof Report) ce cuprinde problemele de importanta bazinala cu efecte transfrontaliere si se refera la:
· cursurile principale ale raurilor care au bazine hidrografice > 4000 km2
· lacurile cu suprafete > 100 km2
· principalele canale
· acvifere transfrontaliere cu suprafata > 4000 km2
· Dunarea, delta si apele costiere.
Partea B: Planurile naţionale de management ale tarilor dunarene.

Partea A (Roof Report) a Planului de Management a Districtului Hidrografic al Dunarii (PMDHD) a fost elaborat de ICPDR, pe baza contributiilor nationale, si aprobat de ministrii mediului din tarile dunarene reuniti in cadrul Conferintei Ministeriale care a avut loc la Viena pe 13.12.2004.

Raportul National 2004 al Planurilor de Management ale Bazinelor/Spatiilor Hidrografice raspunde obligatiilor de raportare la Comisia Europeana in conformitate cu prevederile Directivei Cadru 2000/60 Articolul 5, Anexa II si Anexa III referitoare la prima analiza si caracterizare a bazinelor hidrografice. De asemenea, se furnizeaza informatii despre progresele inregistrate pentru implementarea Articolului 6 si Anexei IV privind inventarul zonelor protejate, precum si progresele legate de Articolul 14 privind informarea si consultarea publicului. Aceasta analiza are scopul de a evalua starea apelor de suprafata si subterane si de a identifica corpurile de apa “la risc”, respectiv corpurile care risca sa nu atinga obiectivele de mediu. Raportul National 2004 elaborat de Administratia Nationala Apele Romane reprezinta o sinteza a Rapoartelor 2004 ale Planurilor de Management ale Bazinelor Hidrografice din Romania.Datele si informatiile care au stat la baza elaborarii Raportului 2004 sunt in general date din anul 2002 cu exceptia capitolului de analiza economica, pentru care s-au utilizat date din perioada 2000-2003.

Aceste date au fost furnizate in principal de Directiile de Ape, utilizatorii de apa, Directiile Judetene de Agricultura, Filialele ROMSILVA, autoritatile locale si judetene, Agentiile de Protectia Mediului, Administratiile Regiunilor de Dezvoltare, Institutul National de Statistica, Institutul de Cercetari pentru Pedologie si Agrochimie, Institutul National de Cercetare si Dezvoltare Delta Dunarii si Institutul National de Cercetare – Dezvoltare Marina “Grigore Antipa”, Institutul National de Hidrologie si Gospodarirea Apelor si Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului.

S-au derulat activitatile de dezbatere publica privind aplicarea procedurii de realizare a evaluarii de mediu (SEA) pentru Planul National de Management aferent portiunii nationale a bazinului hidrografic international al fluviului Dunarea – sinteza Planurilor de Management la nivel de bazine – spatii hidrografice, in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, In etapele de desfasurarea a procedurii SEA au fost luate in considerare observatiile factorilor interesati, constituiti in grupe de lucru, procedura finalizandu-se prin elaborarea Raportului de mediu pentru realizarea evaluarii de mediu.

Planul National de Management a fost aprobat prin HG nr. 80/26.01.2011 pentru aprobarea Planului national de management aferent portiunii din bazinul hidrografic international al fluviului Dunarea care este cuprinsa in teritoriul Romaniei si publicat in Monitorul Oficial nr. 265 din 14 aprilie 2011.

Raport National 2004

1. Introducere

La nivelul Uniunii Europene, din cauza presiunilor crescande asupra resurselor de apa sau promovat instrumente legislative pentru protectia si managementul durabil al acestora. Dintre acestea, cel mai important este reprezentat de Directiva Cadru 2000/60/EC, care defineste apa ca pe un patrimoniu ce trebuie protejat, tratat si conservat ca atare.

Aceasta directiva asigura cadrul necesar gospodaririi durabile a apei, ceea ce presupune gestiunea cantitativa si calitativa a apelor si ecosisteme sanatoase, avand ca scop atingerea „starii bune’ a apelor pana in anul 2015. Atingerea „starii bune” a apelor implica asigurarea acelorasi conditii de viata din punctde vedere al mediului acvatic pentru toti locuitorii Europei.Instrumentul de implementare al Directivei Cadru, reglementat prin Articolul 13 si Anexa VII, este reprezentat de Planul de Management al bazinului / districtului hidrografic care, pe baza cunoasterii starii corpurilor de apa, stabileste obiectivele tinta pe o perioada de 6 ani si propune masuri pentru atingerea „starii bune” a apelor In conformitate cu prevederile Directivei Cadru 2000/60/EC, statele Dunarene, printre care si Romania, trebuie sa contribuie la elaborarea Planului de Management al Districtului Hidrografic al Dunarii. In acest scop, statele semnatare ale Conventiei Internationale pentru Protectia Fluviului Dunarea (ICPDR) au stabilit ca Planul de Management al Districtului Hidrografic al Dunarii sa fie format din doua parti:

Partea A: Planul general ce cuprinde problemele de importanta bazinala cu efecte transfrontiera si se refera la:

• cursurile principale ale raurilor care au bazine hidrografice > 4000 km2

• lacurile cu suprafete > 100 km2

• principalele canale

• acvifere transfrontiera cu suprafata > 4000 km2

• Dunarea, delta si apele costiere.

Partea B: Planurile nationale de management ale tarilor dunarene.

Partea A a Planului de Management a Districtului Hidrografic al Dunarii (PMDHD) – Raport 2004 fost elaborat de ICPDR, pe baza contributiilor nationale, si aprobat de ministrii mediului din tarile dunarene reuniti in cadrul Conferintei Ministeriale care a avut loc la Viena pe 13.12.2004. In conformitate cu prevederile Legii Apelor 310/2004, Planul National de Management a apelor din Romania este format din 11 Planuri de Management Bazinale. Autoritatile competente pentru elaborarea Planurilor de Management, conform Legii Apelor 310/2004, sunt Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor si Administratia Nationala “Apele Romane”. In acest scop, la nivelul Administratiei Nationale “Apele Romane” a fost creata Directia de Planuri de Management si Amenjarea Bazinelor Hidrografice iar la nivelul Directiilor de Ape, s-au creat colective de Scheme Directoare de Management si Amenajare a Bazinelor Hidrografice (SDMABH). De asemenea, la nivelul fiecarui bazin hidrografic, in conformitate cu Legea Apelor 107/1996 si cu HG nr. 1212 din 29 noiembrie 2000, s-au înfiintat Comitetele de Bazin care avizeaza Schemele Directoare.

Raportul National 2004 al Planurilor de Management ale Bazinelor/Spatiilor Hidrografice raspunde obligatiilor de raportare la Comisia Europeana in conformitate cu prevederile Directivei Cadru 2000/60 Articolul 5, Anexa II si Anexa III referitoare la prima analiza si caracterizare a bazinelor hidrografice. De asemenea, se furnizeaza informatii despre progresele inregistrate pentru implementarea Articolului 6 si Anexei IV privind inventarul zonelor protejate, precum si progresele legate de Articolul 14 privind informarea si consultarea publicului. Aceasta analiza are scopul de a evalua starea apelor de suprafata si subterane si de a identifica corpurile de apa “la risc”, respectiv corpurile care risca sa nu atinga obiectivele de mediu. In continuare, utilizand rezultatele analizei din Raportul National 2004, reteaua de monitoring va deveni operationala (01.01.2007) si se vor propune programe de masuri (22.03.2009) pentru atingerea “starii bune” a apelor pana in anul 2015.

Raportul National 2004 elaborat de specialistii Directiei Planuri de Management si Amenajare a Bazinelor Hidrografice din cadrul Administratiei Nationale Apele Romane reprezinta o sinteza a Rapoartelor 2004 ale Planurilor de Management ale Bazinelor Hidrografice din Romania. Datele si informatiile care au stat la baza elaborarii Raportului 2004 sunt in general date din anul 2002 cu exceptia capitolului de analiza economica, pentru care s-au utilizat date din perioada 2000-2003. Pentru analiza evolutiei in timp a unor parametrii caracteristici s-au utilizat date pe o perioada mai indelungata. Aceste date au foast furnizate in principal de Directiile de Ape, utilizatorii de apa, Directiile Judetene de Agricultura, Filialele ROMSILVA, autoritatile locale si judetene, Agentiile de Protectia Mediului, Administratiile Regiunilor de Dezvoltare, Institutul National de Statistica, Institutul de Cercetari pentru Pedologie si Agrochimie, Institutul National de Cercetare si Dezvoltare Delta Dunarii si Institutul National de Cercetare – Dezvoltare Marina “Grigore Antipa”, Institutul National de Hidrologie si Gospodarirea Apelor si Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului.

Documente

Acces către Versiunea 22 decembrie 2009 a Planurilor de Management realizate la nivel de bazine/spații hidrografice

Administrația Bazinală Someș-Tisa
Administrația Bazinală Crișuri
Administrația Bazinală Mureș
Administrația Bazinală Banat
Administrația Bazinală Jiu:
Administrația Bazinală Olt
Administrația Bazinală Argeș-Vedea
Administrația Bazinală Buzău-Ialomița
Administrația Bazinală Siret
Administrația Bazinală Prut-Bârlad
Administrația Bazinală Dobrogea-Litoral

Calendarul si programul planului de management

PLANURILE DE MANAGEMENT ALE BAZINELOR HIDROGRAFICE DIN ROMANIA

La nivelul Uniunii Europene au fost promovate instrumente legislative pentru protecţia si managementul durabil al resurselor de apa. Dintre acestea, de o importanta deosebita este Directiva Cadru 2000/60/EC, care defineşte apa ca pe un patrimoniu ce trebuie protejat, tratat si conservat ca atare.

Aceasta directiva asigura cadrul necesar gospodaririi durabile a apei, ceea ce presupune gestiunea cantitativa si calitativa a apelor si ecosisteme sănătoase, avand ca scop atingerea  „starii bune’ a apelor  pana in anul 2015. Instrumentul de implementare al Directivei Cadru, reglementat prin Articolul 13 si Anexa VII, este reprezentat de Planul de Management al Bazinului / Districtului Hidrografic care, pe baza cunoasterii starii corpurilor de apa, stabileste obiectivele tinta pe o perioada de 6 ani si propune masuri pentru atingerea „starii bune” a apelor.

In conformitate cu prevederile Directivei Cadru 2000/60/EC, statele dunarene, trebuie sa  elaboreze Planul de Management al Districtului Hidrografic al Dunarii.

In acest scop, statele semnatare ale Conventiei privind Cooperarea pentru Protectia si Utilizarea Durabila a Fluviului Dunarea au stabilit ca Planul de Management al Districtului Hidrografic al Dunarii sa fie format din doua parti :

Partea A: Planul general ce cuprinde problemele de importanta bazinala cu efecte transfrontaliere

Partea BPlanurile naţionale de management ale tarilor dunarene.

Partea A a Planului de Management a Districtului Hidrografic al Dunarii  – Raport 2004  a fost elaborat sub coordonarea ICPDR, pe baza contributiilor nationale, si aprobat de ministrii mediului din tarile dunarene reuniti in cadrul Conferintei Ministeriale care a avut loc la Viena pe 13.12.2004.

In conformitate cu prevederile Legii Apelor 310/2004,  Planul National de Management al Apelor din Romania este format din 11 Planuri de Management Bazinale. Autoritatile competente pentru elaborarea Planurilor de Management, conform Legii Apelor 310/2004, sunt Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor si Administratia Nationala “Apele Romane”.

Raportul National 2004 al Planului National de Management al Apelor  raspunde obligatiilor de raportare la Comisia Europeana in conformitate cu prevederile Directivei Cadru 2000/60 Articolul 5, Anexa II si Anexa III referitoare la prima analiza si caracterizare a bazinelor hidrografice. De asemenea, se furnizeaza informatii despre progresele inregistrate pentru implementarea Articolului 6 si Anexei IV privind inventarul zonelor protejate, precum si progresele legate de Articolul 14 privind informarea si consultarea publicului.

Raportul 2004 al Planului National de Mangement a Apelor din Romania elaborat de Administratia Nationala Apele Romane a fost avizat de Comisia Interministeriala a Apelor, fiind aprobat de Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor si transmis la Comisia Europeana in data de 22.03.2005.

In conformitate cu Articolul 8 (1) al Directivei Cadru din domeniul apelor (2000/60/EC), Statele Membre ale Uniunii Europene trebuie sa stabileasca programele de monitorizare pentru   apele de suprafata si apele subterane in scopul cunoasterii si  clasificarii “starii “ acestora in cadrul fiecarui district hidrografic

Programele de monitorizare stabilite  au trebuit sa devina operationale pana la  22 decembrie 2006 aplicandu-se corpurilor de apa definite in cadrul primei etape de analiza a caracteristicilor districtelor  hidrografice

In conformitate cu Articolul 15 al Directivei Cadru din domeniul apelor (2000/60/EC), fiecare Stat Membru al Uniunii Europene trebuie sa elaboreze si sa transmita la Comisia Europeana pana in data de 22 Martie 2007’’Raportul privind Sistemul de Monitorizare al apelor’’ ce prezinta o sinteza a programelor de monitoring pentru apele de suprafata si pentru cele subterane in conformitate cu cerintele Directivei Cadru pentru Apa.

Raportul privind Sistemul National de Monitorizare al apelor din Romania  reprezenta  o sinteza a programelor de monitorizare pentru  cele 11 bazinele/spatii hidrografice  pe care se elaboreaza Planurile de Management in Romania.

ETAPELE DE REALIZARE SI RAPORTARE ALE PLANULUI DE MANAGEMENT AL BAZINULUI HIDROGRAFIC

Actiuni

Articolul din

Directiva Cadru

2000/60/EEC

Termene 1

Cadru legislativ

 •          adoptarea prevederilor legale
 •          identificarea autoritatii competente
 •          notificarea catre Comisia Europeana a autoritatilor competente

24

3 (7)

3 (8)

Decembrie 2003

Decembrie  2003

Iunie 2004

Caracterizarea bazinului hidrografic

 •          Analiza caracteristicilor bazinului hidrografic
 •          Registrul ariilor protejate
 •          Evaluarea presiunilor semnificative si a impactului acestora
 •          Analiza economica a utilizarii apei
 •          Revizuirea si analiza

5 (1)

6 (1)

5 (1)

5 (1)

5 (2)

Decembrie 2004

Decembrie 2004

Decembrie 2004

Decembrie 2004

Dec. 2013/Dec. 2019

Programele de monitoring

 •         Stabilirea retelelor de monitorizare si punerea in functiune a sistemelor de monitoring

8

Decembrie 2006

Informarea si consultarea publicului

 •         Publicarea calendarului si a programului de lucru 2
 •          Publicarea celor mai importante probleme de gospodarirea apelor  in b.h.1
 •          Publicarea draft-ului Planului de management1

14 (1a)

14 (1b)

14 (1c)

Decembrie 2006

Decembrie 2007

Decembrie 2008

Planul de Management

 •          Elaborarea si publicarea Planului de management
 •          Revizuirea Planului de management

13 (6)

13 (7)

Decembrie 2009

Decembrie 2015

Atingerea obiectivelor de mediu

 •           starea buna a apelor de suprafata
 •           starea buna a apelor subterane
 •           conformarea cu obiectivele pentru ariile protejate
 •          derogari pentru  atingerea obiectivelor

4 (1a)

4 (1b)

4 (1c)

4 (4)

Decembrie 2015

Decembrie 2015

Decembrie 2015

Dec. 2021/2027

Recuperarea costurilor pentru serviciile de apa9 (1)2010

1 – termenul  se refera la obligatia de implementare/realizare  a actiunilor in conformitate cu prevederile Directivei Cadru    2000/60/EEC.  In unele cazuri se pot stabili termene   mult mai stranse pentru finalizarea  planurilor la nivelul sub-bazinelor.

    Termenele de raportare catre  Comisia Europeana sunt decalate cu trei luni dupa termenele de implementare.

2 – la fiecare 6 ani

Lista documente referinta

LISTA DOCUMENTELOR DE REFERINTA PENTRU IMPLEMENTAREA DIRECTIVELOR EUROPENE IN DOMENIUL APELOR

Nr. crt.Denumire document
Documentatii tehnice, ghiduri europene
1.Ghid european No. 01 – Strategia comuna de implementare a Directivei Cadru privind Apa – Economie si mediu
2.Ghid european No. 02 –  Strategia comuna de implementare a Directivei Cadru privind Apa – Identificarea corpurilor de apa
3.Ghid european No. 03 –  Strategia comuna de implementare a Directivei Cadru privind Apa – Analiza presiunilor si impacturilor
4.Ghid european No. 04 –  Strategia comuna de implementare a Directivei Cadru privind Apa –Identificarea si desemnarea corpurilor de apa puternic modificate si artificiale
5.Ghid european No. 05 –  Strategia comuna de implementare a Directivei Cadru privind Apa – Ape tranzitionale si costiere. Tipologie, conditii de referinta si sisteme de clasificare
6.Ghid european No. 06 –  Strategia comuna de implementare a Directivei Cadru privind Apa – Stabilirea retelei de intercalibrare si procesul de exercitiu privind intercalibrarea
7.Ghid european No. 07 –  Strategia comuna de implementare a Directivei Cadru privind Apa – Monitoringul sub Directiva cadru privind Apa
8.Ghid european No. 08 –  Strategia comuna de implementare a Directivei Cadru privind Apa – Participarea publicului in relatie cu Directiva Cadru privind Apa
9.Ghid european No. 09 –  Strategia comuna de implementare a Directivei Cadru privind Apa – Implementarea elementelor Sistemului Informatic Geografic (GIS) pentru Directiva cadru privind Apa
10.Ghid european No. 10 –  Strategia comuna de implementare a Directivei Cadru privind Apa – Rauri si lacuri- tipologie, conditii de referinta si sisteme de clasificare
11.Ghid european No. 11 –  Strategia comuna de implementare a Directivei Cadru privind Apa – Procesul de planificare
12.Ghid european No. 12–  Strategia comuna de implementare a Directivei Cadru privind Apa –Rolul zonelor umede in contextul directivei Cadru privind Apa
13.Ghid european No. 13 –  Strategia comuna de implementare a Directivei Cadru privind Apa – Abordarea generala privind clasificarea starii ecologice si potentialului ecologic
14.Ghid european No. 14 –  Strategia comuna de implementare a Directivei Cadru privind Apa – Procesul de intercalibrare in 2004-2006
15.Ghid european No. 15 –  Strategia comuna de implementare a Directivei Cadru privind Apa – Monitoringul apelor subterane
16.Ghid european No. 16 –  Strategia comuna de implementare a Directivei Cadru privind Apa – Apele subterane in  zonele de protectie pentru captari de apa in scop potabil
17.Ghid european No. 17 –  Strategia comuna de implementare a Directivei Cadru privind Apa – Prevenirea sau limitarea evacuarilor directe si indirecte in contextul directivei apelor subterane 2006/118/EC
18.Document privind stabilirea politicii – Strategia comuna de implementare a Directivei Cadru privind Apa –  Exceptii de la obiectivele de mediu in contextul Directivei Cadru privind Apa  Art. 4.4. (extinderea termenelor), 4.5 (obiective de mediu mai putin severe) si 4.6. (deteriorarea temporara)
19.

Document privind stabilirea politicii – Strategia comuna de implementare a Directivei Cadru privind Apa –  Exceptii de la obiectivele de mediu in contextul Directivei Cadru privind Apa  ce permit noi modificari sau noi activitati umane de dezvoltare durabila (Art. 4.7.)

 

Strategii, planuri, programe
20.Cadrul Strategic National de Referinta 2007-2013
21.Planul National de Dezvoltare (PND) pentru perioada 2007 – 2013
22.Planul National de Dezvoltare pentru Protectia Mediului pentru perioada 2007 – 2013
23.Programul Operaţional Sectorial de Mediu 2007 – 2013
24.Programul Operational Sectorial de Transport 2007 – 2013
25.Programul Operaţional pentru Dezvoltare Regională REGIO 2007 – 2013
26.Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013
27.Programului Operaţional pentru Pescuit 2007 – 2013
28.Programul Sectorial “Cresterea competitivitatii economice” pentru perioada 2007 – 2013
29.Planurile locale de actiune pentru mediu la nivel regional si judetean
30.Strategia si politica nationala in domeniul gospodaririi apelor
31.Strategia Nationala pentru dezvoltarea durabila a serviciilor publice pentru alimentare si canalizare
32.“Pozitia Comuna a Uniunii Europene (CONF-RO 52/04), Bruxelles, 24 Noiembrie 2004, Capitolul 22: Mediu” – PLAN DE IMPLEMENTARE pentru Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman (octombrie 2004)
33.“Pozitia Comuna a Uniunii Europene (CONF-RO 52/04), Bruxelles, 24 Noiembrie 2004, Capitolul 22: Mediu” – PLAN DE IMPLEMENTARE pentru Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate orasenesti modificata prin Directiva 98/15/CE (octombrie 2004)
34.“Pozitia Comuna a Uniunii Europene (CONF-RO 52/04), Bruxelles, 24 Noiembrie 2004, Capitolul 22: Mediu” – PLAN DE IMPLEMENTARE pentru Directiva nr..76/464/CEE si “directivele fiice” referitoare la poluarea cauzata de anumite substante periculoase evacuate in mediul acvatic al Comunitatii
35.“Pozitia Comuna a Uniunii Europene (CONF-RO 52/04), Bruxelles, 24 Noiembrie 2004, Capitolul 22: Mediu” – PLAN DE IMPLEMENTARE pentru Directiva 91/676/EEC privind protectia apelor impotriva poluarii cauzate de nitratii proveniti din surse agricole (iunie 2004)
36.Codul de bune practici agricole, versiunea 2005
37.Programul de actiune pentru zone vulnerabile
38.“Pozitia Comuna a Uniunii Europene (CONF-RO 52/04), Bruxelles, 24 Noiembrie 2004, Capitolul 22: Mediu” – PLAN DE IMPLEMENTARE pentru Directiva 96/61/CE privind prevenirea si controlul integrat al poluarii (octombrie 2004)
39.“Pozitia Comuna a Uniunii Europene (CONF-RO 52/04), Bruxelles, 24 Noiembrie 2004, Capitolul 22: Mediu” – PLAN DE IMPLEMENTARE pentru Directiva 1999/31/CE privind depozitarea deseurilor (octombrie 2004)
Acorduri/Conventii/ Intelegeri/Memorandumuri bilateral si internationale ratificate
40. 
41.Acord intre R.P.Romania (azi Romania) si R.P.F. Iugoslavia (azi Republica Serbia) privind problemele hidrotehnice de pe sistemele hidrotehnice si cursurile de apa de pe frontiera sau intretaiate de frontiera de stat

 

Semnat la :  Bucuresti, 7 aprilie 1955 

Ratificat prin Decretul nr.242/17.06.1955

42.Acord intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea pentru protectia si utilizarea durabila a apelor de frontiera

 

Semnat la : Budapesta, 15.09.2003

Ratificat prin HG nr. 577/2004

43.Acord intre Guvernul Romaniei si Guvernul Ucrainei privind cooperarea in domeniul gospodaririi apelor de frontiera

 

Semnat la :  Galati, 30.09.1997

Ratificat prin Legea  nr. 16/1999 promulgata prin  DECRETUL  nr. 16 din 7 ianuarie 1999

44.Acord între Guvernul României şi Guvernului Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră,

 

Semnat la :  Budapesta, 15 septembrie 2003

Ratificat prin HG nr. 577/15.04.2004

45.Acord intre Ministerul mediului si Gospodaririi Apelor din Romania si

 

Ministerul Mediului si Apelor din Republica Bulgaria privind cooperarea in domeniul gospodaririi apelor

Semnat la :  Bucuresti, 12.11.2004

Ratificat  prin HG nr. 2419/2004

46.-Acord intre Ministerul Mediului si Amenajarii Teritoriului al Republicii Moldova, Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului din Romania si Ministerul Mediului si Resurselor Naturale din Ucraina privind cooperarea in zona formata din ariile protejate ale Deltei Dunarii si Prutul de Jos

 

Semnat la :  Bucuresti, 05.06.2000

Ratificat  prin : HG nr. 1028/2003

47.Acord intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea in domeniul protectiei resurselor piscicole si reglementarea pescuitului in raul Prut si in lacul de acumulare Stanca-Costesti

 

Semnat la : Stanca, 01.08.2003

Ratificat prin HG nr. 1207/2003.

48.Acord intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea in domeniul protectiei mediului

 

Locul si data adoptarii: Bucuresti, 05.04.1993

Ratificat prin Hotararea Guvernului nr. 149/2000

49.Conventia privind protectia Marii Negre impotriva poluarii

 

Locul si data adoptarii: Bucuresti, 21.04.1992.

Ratificata prin Legea nr. 98/1992

50.Conventia privind protectia si utilizarea cursurilor de apa transfrontiera si a lacurilor internationale

 

Locul si data adoptarii: Helsinki, 17.03.1992.

Ratificata prin Legea nr. 30/1995

51.Conventia privind cooperarea pentru protectia si utilizarea durabila a fluviului Dunarea

 

Locul si data adoptarii: Sofia, 29.06.1994.

Ratificata prin Legea nr. 14/1995

 

52.Conventia intre Guvernul Romaniei, Guvernul Republicii Cehia, Guvernul R.R.S. Iugoslavia, Guvernul URSS si Guvernul Republicii Ungare privind protectia apelor raului Tisa si a afluentilor ei impotriva poluarii.

 

Semnata la Szeged, 28 mai 1986

HCM nr.136/12.07.1986

53.Memorandum de Intelegere privind Implementarea Mecanismului Financiar al EEA-2004-2009  dintre Guvernele Islandei, Principatul Liechtenstein si Regatul Norvegiei si guvernul Romaniei ul Romaniei si Guvernul Regatului Norvegiei in domeniul schimbarilor climatice
54.Memorandum de Intelegere privind Implementarea Programului de Cooperare cu Norvegia pentru Dezvoltarea Economica si Dezvoltarea Durabila a Romaniei dintre  Guverul Romaniei si Guvernul Regatul Norvegiei
55.Initiativa de la Budapesta privind intarirea cooperarii internationale pentru managementul durabil al inundatiilor

 

Semnat la : Budapesta, 01.12.2002

56.Declaratia ministrilor din Romania, Ucraina, Iugoslavia si Slovacia privind infiintarea Forumului Tisei pentru aparare impotriva inundatiilor

 

Semnat la : Budapesta, 25 mai 2001

57.Initiativa de la Budapesta (adoptata la nivelul primilor ministri) privind intarirea cooperarii internationale pentru managementul durabil al inundatiilor

 

Semnat la : Budapesta, 1 decembrie 2002

58.Declaraţia de colaborare în domeniul gospodăririi apelor între Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor din România şi Ministerul Mediului, Sănătăţii şi Protecţiei Consumatorilor din Bavaria,

 

Semnat la : Munchen în data de 25 aprilie 2005

 

Planurile de Management ale Bazinelor/Spatiilor Hidrografice 2016-2021

Legături web către Planurile de Management realizate de Administrațiile Bazinale de Apă:
 
Administrația Bazinală Someș-Tisa
Administrația Bazinală Crișuri
Administrația Bazinală Mureș
Administrația Bazinală Banat
Administrația Bazinală Jiu:
Administrația Bazinală Olt
Administrația Bazinală Argeș-Vedea
Administrația Bazinală Buzău-Ialomița
Administrația Bazinală Siret
Administrația Bazinală Prut-Bârlad
Administrația Bazinală Dobrogea-Litoral

Legislație conexă cu resursele de apă