Lista actelor de reglementare de gospodărirea apelor emise

Documentație utilă – Studiul de impact pentru corpurile de apă

Administraţia Naţională «Apele Române» este instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, având ca scop cunoaşterea, protecţia, punerea în valoare şi utilizarea durabilă a resurselor de apă, monopol natural de interes strategic, precum şi administrarea infrastructurii Sistemului naţional de gospodărire a apelor (O.U.G. nr. 107/2002 privind înființarea Administrației Naționale „Apele Române”cu modificările și completările ulterioare).

A.N.”Apele Române” are în subordine 11 unități cu personalitate juridică, organizate pe 11 bazine/spații hidrografice.

Printre atribuțiile principale ale A.N.”Apele Române” se numără și reglementarea din punct de vedere al gospodăririi apelor a lucrărilor construite pe ape sau în legatură cu apele, așa cum sunt definite la art.48 și art.54 din Legea apelor nr.107/1996 cu modificările și completările ulterioare, indiferent de deținător și în condițiile legii.

Principala pârghie în administrarea resurselor de apă o reprezinta avizul și autorizația de gospodărire a apelor, acte tehnico-juridice care implică răspunderea administratorului de resursă de apă atât pentru alocarea resursei de apă cât și pentru primirea apelor uzate în emisarii naturali.

Astfel, în scopul realizării unei protecții eficiente și integrate a resurselor de apă și al atingerii obiectivelor de mediu pentru corpurile de apă de suprafață și subterane și a nedeteriorării acestora,  A.N.”Apele Române”, la solicitarea utilizatorului de apă, emite acte de reglementare, după cum urmează:

– aviz de gospodărire a apelor care se obține la faza de proiectare studiu de fezabilitate, înainte de demararea lucrărilor propuse prin proiect;

– autorizație de gospodărire pentru funcționarea sau exploatarea lucrărilor pe ape sau în legătură cu apele, care se obține după finalizarea execuției acestora.

Activitatea de reglementare se desfășoară, în principal, în conformitate cu următoarele acte normative:

- Legea apelor nr.107/1996, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul MAP nr.828/2019 privind aprobarea Procedurii şi competenţelor de emitere, modificare, retragere a avizului de gospodărire a apelor, inclusiv procedura de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, aprobarea Normativului de conținut al documentației tehnice supuse avizării,  precum și a Conținutului – cadru al Studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă;

- Ordinul MMAP nr 3.147 din 6 decembrie 2023 privind aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de gospodărire a apelor.

Pentru inițierea procedurii de emitere a avizului de gospodărire a apelor, este necesar ca titularul de proiect să depună la autoritatea competentă de gospodărire a apelor următoarele documente:

- cerere a cărui model este prevăzut în Anexa nr. 2 la ORDINUL MMAP nr 3.147 din 6 decembrie 2023;

- decizia etapei de evaluare inițială emisă de autoritatea competentă pentru protecția mediului potrivit Anexei nr. 5. D la Legea nr. 292/2018, în copie;

- certificatul de urbanism, în copie;

- documente care să ateste deținerea terenurilor aparținând domeniului public al statului aflat în administrarea A.N.”Apele Române” ocupate de lucrările propuse prin proiect;

- documentația tehnică de fundamentare a avizului de gospodărirea a apelor, întocmită de instituții publice sau private atestate de autoritatea publică centrală din domeniul apelor conform prevederilor Anexei nr.2 la Ordinul MAP nr.828/2019.

Pentru derularea procedurii de emitere a autorizației de gospodărire a apelor, este necesar ca utilizatorul de apă să depună la autoritatea competentă de gospodărire a apelor următoarele documente:

- cerere a cărei model este prevăzut în Anexa 1.a la Ordinul MAP nr.891/2019;

- documentația tehnică de fundamentare a autorizației de gospodărire a apelor, întocmită de instituții publice sau private atestate de autoritatea publică centrală din domeniul apelor conform prevederilor Anexei nr.2 la Ordinul MAP nr.891/2019.

Actele de reglementare din domeniul gospodăririi a apelor se emit conform competențelor stabilite prin legislația specifică (Ordinul MAP nr. 828/2019 și ORDINUL MMAP nr. 3.147 din 6 decembrie 2023), de către Administrația Națională “Apele Române”, Administrațiile Bazinale de Apă sau de către Sistemele de Gospodărire a Apelor, în baza solicitării titularilor de proiecte sau utilizatorilor de apă însoțite de toate documentele specificate în legislație.

  1. Lista-avizelor-de-GA
  2. Lista-autorizatiilor-de-GA