Prezentarea Institutiei

Administrația Națională ”Apele Române”administrează bunurile din domeniul public al statului de natura celor prevăzute de art. 136 alin. 3 din Constituția României, republicată, bunurile proprietate publică prevăzute de Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, precum și patrimoniul propriu.

Administraţia Naţională „Apele Române” administrează apele din domeniul public al statului şi infrastructura Sistemului Naţional de Gospodărire a Apelor formată din lacuri de acumulare, diguri de apărare împotriva inundaţiilor, canale, derivaţii interbazinale, prize de apă şi alte lucrări specifice, precum şi infrastructura sistemelor naţionale de veghe hidrologică, hidrogeologică şi de monitorizare a calităţii resurselor de apă aflate în patrimoniul său, în scopul cunoaşterii şi a gestionării unitare pe ansamblul ţării, a resurselor de apă de suprafaţă şi subterane.

Principii şi valori

Preluate din practică europeană, Administrația Națională “Apele Române” își ghidează activitatea după următoarele principii europene:

Principiul utilizării durabile, unitare şi raţionale a apei reprezintă creşterea rolului resurselor de apă în menţinerea dinamicii echilibrului ecologic, necesitatea integrării condiţiilor de calitate şi cantitate ale resurselor de apă cu ecosistemele acvatice.

Conceptul “Mai mult spaţiu pentru râuri” ” include principii ca: „lăsaţi râurile să curgă neîncorsetate!”, „apa este parte a unui întreg”, „acumulaţi apa!”. Acest principiu susţine necesitatea redării râurilor a ceea ce “le-am luat” – luncile inundabile – pentru ca acestea să dreneze corespunzător viiturile. Noul concept, “Mai mult spaţiu pentru râuri” oferă:

  • noi spaţii pentru atenuarea viiturilor;
  • noi spaţii pentru natură.

Conceptul „convieţuirea cu viiturile” înseamnă să conștientizezi riscului la inundaţii. Problema care se pune aici este aceea a gradului de protecţie posibil şi a costurilor pe care le implică realizarea acestui grad de protecţie, respectiv cât de mare este riscul acceptat de societate, precum şi necesitatea ca toţi cei care ar putea avea de suferit de pe urma inundaţiilor să completeze măsurile generale, luându-şi propriile precauţii.

Principiul participării publicului la luarea deciziilor (solidarităţii) asigură legătura între autorităţi şi public. Un astfel de organism este Comitetul de Bazin organizat la nivelul fiecărui bazin hidrografic, format din reprezentanţi ai: administraţiei publice locale, utilizatorilor de apă, organizaţiilor neguvernamentale şi instituţiilor cu atribuţii pe această linie.

Mecanismul economic include sistemul de contribuţii, plăţi, bonificaţii, tarife şi penalităţi ca parte a modului de finanţare a domeniului. Acest mecanism se bazează pe principiile recuperării costurilor pentru cunoaşterea şi gestionarea resurselor de apă: „poluatorul plăteşte” şi „beneficiarul plăteşte”. Administrația Națională “Apele Române” aplică sistemul de contribuții, plăți, bonificații, tarife și penalități specifice de gospodărire a resurselor de apă, tuturor utilizatorilor de apă, indiferent de deținătorii cu orice titlu ai amenajărilor și instalațiilor.