Componenta 1 – Managementul Apei

Componenta 2 – Păduri și Protecția Biodiversității

Reforma 2 – Reforma sistemului de management al ariilor naturale protejate se realizează în vederea implementării coerente şi eficiente a strategiei europene în domeniul biodiversității (măsura I4): „Investiții integrate de reconstrucție ecologică a habitatelor și conservarea speciilor aferente pajiștilor, zonelor acvatice și dependente de apă.”

Proiectul se numește: I4.a Eliminarea obstacolelor din cursurile de apă în scopul facilitării refacerii conectivității habitatelor și speciilor dependente de apă.

Administrația Națională “Apele Române” depune eforturi constante pentru a veni în sprijinul implementării Strategiei UE pentru biodiversitate, având ca orizont de timp anul 2030 și care vizează obiective comune legate Directiva-cadru privind apa (Directiva 2000/60/EC) și Directivele Păsări și Habitate (Directiva 79/409 privind conservarea păsărilor sălbatice și Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale și a florei și faunei sălbatice), respectiv de a restabili curgerea liberă a 25000 km de râuri, prin eliminarea barierelor și refacerea zonelor inundabile și a zonelor umede, de a îmbunătăți conectivitatea laterală a corpurilor de apă prin aplicarea măsurilor de retenție naturală a apei, crearea sau restaurarea zonelor umede, remeandrarea cursurilor de apă, etc.

În același timp, ținând cont de faptul că alterarea stării ecologice bune și potențialului ecologic bun al corpurilor de apă reprezintă o preocupare reală la nivelul întregii Europe, este necesară identificarea unor măsuri concrete care să restabilească echilibrul ecologic al acestora. Acest deziderat se poate obține numai printr-un management integrat, care să permită desfășurarea activităților socio-economice, a celor de prevenire a dezastrelor naturale, dar în același timp, să mențină o stare bună pentru corpurile de apă respective. În Anexa la Decizia de punere în aplicare a Consiliului, de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României, Secțiunea 1: Reforme și investiții incluse în planul de redresare și reziliență, Investiția 4. Investiții integrate de reconstrucție ecologică a habitatelor și conservarea speciilor aferente pajiștilor, zonelor acvatice și dependente de apă, este prevăzut Obiectivul Investiției 4.1, de a restabili conectivitatea cursurilor de apă prin eliminarea obstacolelor din cursurile de apă, contribuind astfel la refacerea conectivității laterale a habitatelor și speciilor acvatice și dependente de apă, în conformitate cu planurile de management aplicabile ariilor naturale protejate.

În acest sens, la data de 22.12.2022, pentru Subinvestiția I4.1 – „Eliminarea obstacolelor din cursurile de apă în scopul facilitării refacerii conectivității habitatelor și speciilor dependente de apă”, s-a încheiat Contractul de finanțare a serviciilor de proiectare nr. C2_I.4.1_0_52425, între Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de coordonator de reforme și/sau investiții, Administrația Națională “Apele Române”, în calitate de Beneficiar al finanțării/Lider de parteneriat și Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, în calitate de Partener 2.

Valoarea totală serviciilor de proiectare prevăzute prin contractul mai sus menționat este de 38.379.030,00 lei, echivalentul a 7.706.632,53 euro.

Finanțarea proiectului se va asigura prin Planul Național de Redresare și Reziliență 2020 – 2026, Pilonul “Tranziția Verde”, Componenta C2. Păduri și protecția biodiversității, Investiția I4. Investiții integrate de reconstrucție ecologică a habitatelor și conservarea speciilor aferente pajiștilor, zonelor acvatice și dependente de apă, Subinvestiția I4.1 – „Eliminarea obstacolelor din cursurile de apă în scopul facilitării refacerii conectivității habitatelor și speciilor dependente de apă”, în vederea atingerii Țintei 36 a PNRR.

Aceste investiții vor fi în conformitate cu prevederile planurilor de management ale ariilor naturale protejate și cu cele ale planurilor de management la nivel bazinal.

A.N. „Apele Române” a identificat mai multe zone adecvate pentru implementarea acestor investiții prin implementarea cărora, conectivitatea a cel puțin 1700 ha de habitate ripariene va fi refăcută. Proiectul are în componență 7 zone considerate pretabile pentru reconectare (5 în zona teritorială a Administrației Bazinale de Apă Jiu și 2 zone în zona teritorială a Administrației Bazinale de Apă Crișuri).

La aceasta dată, contractul de finanțare este în curs de derulare, termenul de finalizare a lucrărilor prevăzute prin contract fiind trimestrul II 2026.

Mai multe informații despre programul PNRR găsiți pe pagina de WEB: https://mfe.gov.ro/pnrr/, dar și pe pagina de Facebook (https://www.facebook.com/PNRROficial/)