Sipoca 608

Numele proiectului:  ”Îmbunătățirea capacității autorității publice centrale în domeniul protecției mediului marin în ceea ce privește monitorizarea, evaluarea, planificarea, implementarea și raportarea cerințelor stabilite în Directiva Cadru Strategia Marină și pentru gospodărirea integrată a zonei costiere”, cod MySMIS 127598/ SIPOCA 608.

 

Durata de desfasurare a proiectului: 49 de luni de la semnarea contractului cu AM POCA (octombrie 2019- noiembrie 2023)
 
Denumirea beneficiarului și a partenerilor:
 • Beneficiar MINISTERUL MEDIULUI, APELOR SI PADURILOR
 • Partener I: Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare Marină “Grigore Antipa”
 • Partener II: ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ „APELE ROMÂNE”

Valoarea totala a proiectului = 18.000.000 lei

Valoarea proiectului ce revine Administrației Naționale “Apele Române” : 2.598.873,41 lei

Valoarea cofinantării pentru Administrației Naționale “Apele Române” (2%): 51.977,47 lei

Principalele obiective ale proiectului:

Contribuția Administrației Naționale „Apele Române” (ANAR) în implementarea obiectivelor specifice proiectului la nivelul zonei costiere este realizată împreună cu experții Administrației Bazinale de Apă Dobrogea-Litoral (ABA-DL), având în vedere atingerea obiectivelor de mediu prevăzute de Directiva Cadru Apă pentru apele costiere și tranzitorii precum  și ale apelor marine în concordanță cu cerințele Directivei Cadru Strategia pentru mediu marin.

Toate obiectivele specifice ale proiectului sunt de interes pentru parteneri, iar la nivelul zonei costiere, ANAR și ABA-DL urmărește cu predilecție atingerea stării bune a apelor costiere și marine, finalizarea unor activități ale căror rezultate au fost incluse în PNM actualizat, aprobat prin HG 392/2023 și care vor conduce la îmbunătățirea managementului integrat al zonei costiere.

Proiectul contribuie la fundamentarea și sprijinirea măsurilor ce vizează consolidarea cadrului instituțional, optimizarea proceselor și pregătirea resurselor umane necesare îndeplinirii obligațiilor asumate prin aquis-ul comunitar, respectiv conformarea cu cerințele Directivei 2008/56/CE de instituire a unui cadru de acțiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin (Directiva-Cadru Strategia pentru mediul marin) în scopul consolidării capacității autorităților și instituțiilor publice din domeniul gospodăririi apelor și protecția mediului marin.

Proiectul îsi propune completarea lipsurilor în implementarea cerințelor DCSMM în relație cu posibilitățile tehnice, instituționale și organizatorice dezvoltate pe parcurs.

Obiectivele specifice ale proiectului au în vedere:

 • Identificarea celor mai bune soluții/propuneri în vederea păstrării echilibrului între dezvoltarea economică și protecția mediului și necesitatea unei abordări unitare a acestor aspecte;
 • Identificarea problemelor ce decurg din utilizarea zonei costiere pentru principalele activități economice, regimul de restricții și interdicții, principalele măsuri pentru asigurarea managementului integrat al zonei de coastă, mecanismele economice și financiare, sarcinile și responsabilitățile autorităților competente;
 • Creșterea coerenței, eficienței, predictibilitații și transparenței procesului decizional în administrația publică prin:
  • stabilirea cadrului instituțional pentru îmbunătățirea implementării politicilor și a punerii în aplicare a priorităților Guvernului;
  • dezvoltarea și monitorizarea periodică a mecanismului de coordonare a implementării documentelor strategice;
  • îmbunătățirea procesului de evaluare a impactului reglementărilor, a procesului de consultare publică, concomitent cu sistematizarea și simplificarea legislației.

Rezultatele finale ale proiectului:

 • Elaborarea unui program de măsuri pentru atingerea obiectivelor Directivei Cadru Apă și a Directivei Cadru Strategia pentru Mediu Marin, respectiv atingerea stării ecologice bune a apelor tranzitorii și costiere precum și a apelor Mării Negre;
 • Elaborarea Strategiei Naționale privind gospodărirea integrată a zonei costiere, inclusiv Planul de Gospodărire integrată a zonei costiere și Planul de acțiune ;
 • Elaborarea unui proiect de Hotărâre de Guvern privind stabilirea programului de monitoring integrat  al zonei costiere.
 • Elaborarea unui proiect de lege pentru modificarea și completarea OUG 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere.

Rezultatele proiectului vor fi utile atât la nivelul autorităților publice locale responsabile cu gospodărirea integrată a zonei costiere, cât și la nivelul autorităților  centrale care au responsabilități legate de implementarea Directivei-Cadru Strategia  pentru Mediul Marin.

Toate acestea vor aduce plus valoare, atât din punct de vedere al aspectelor de reglementare, dar și din punct de vedere al atingerii stării bune al apelor costiere și ale mediului marin.

 1. Beneficii-implementare-proiect-SIPOCA608
 2. Informare-ANAR-Activitati-Proiect-SIPOCA608
 3. Comunicat-presa-Proiect-SIPOCA-608
 4. SIPOCA_608