Lista documentelor de interes public

În conformitate cu Legea nr.544/2001, cu modificările și completările ulterioare:

 • conform articolul 2, lit.a) „prin autoritate sau instituție publică se înțelege orice autoritate ori instituție publică ce utilizează sau administrează resurse financiare publice, (…) aflată sub autoritatea sau, după caz, în coordonarea ori în subordinea unei autorități publice centrale sau locale (….)
 • Art. 2, lit.b) prin informație de interes public se înțelege orice informație care privește activitățile sau rezulta din activitățile unei autorități publice sau instituții publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informație.

LISTA DOCUMENTELOR DE INTERES PUBLIC (FURNIZATE DIN OFICIU SAU LA CERERE ÎN 5 ZILE)

 1. DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC REGLEMENTATE CONFROM LEGII NR.544 (ART.5, alin.1-3)
 2. HOTĂRÂRII nr. 478 din 6 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 (Anexele 1- 8)
 1. Anexa 1 Hotărârea nr. 478/2016 cu modificări și completări sau Anexa 4 din Hotărărârea privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia– Standardul general de publicare a informaţiilor de interes public  (p.100-109)
 2. Anexa nr. 5 – „Standardul de publicare a informațiilor publice privind întreprinderile publice”, din aceeași Hotărâre privind aprobarea SNA

Formatul documentelor comunicate din oficiu, în cazul în care acestea se regăsesc în instituţie într-un format prelucrabil automat de către calculator, va fi:

 1. Legislaţie – actele normative vor fi publicate în format pdf, având şi linkuri către portalul http://legislaţie.just.ro;
 2. Programe şi strategii – format .pdf, .pdf inteligent, .doc, .docx, .odt şi alte formate text;
 3. Rapoarte şi studii – format .doc, .docx, .odt şi alte formate text
 4. Formular pentru solicitare în baza Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Formular pentru contestarea deciziei – format .pdf, .pdf inteligent, .doc, .docx, .odt şi alte formate text
 6. Buget
 7. Situația plăților
 8. Situația drepturilor salariale
 9. Plan de achiziții
 10. Programul anual de achiziții
 11. Centralizatorul contractelor de achiziție
 12. F​ormulare-tip folosite de instituţie în relaţia cu cetăţenii – format .pdf inteligent, .doc, .docx, .odt sau în variantă online (în cazul utilizării unei proceduri online de completare a respectivului formular)
 13. Lista avizelor și a autorizațiilor de gospodărire a apelor
 1. DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC REGLEMENTATE CONFORM ORDINULUI NR. 1.012 DIN 19 OCTOMBRIE 2005 PENTRU APROBAREA PROCEDURII PRIVIND MECANISMUL DE ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC PRIVIND GOSPODĂRIREA APELOR (ART.4 ALIN.2)

Este vorba despre informațiile de interes public privind gospodărirea apelor furnizate din oficiu și publicate pe site-ul instituției.

O parte din documente sunt disponibile pe site-urile: I.N.H.G.A. – http://www.hidro.ro și http://www.inundatii.ro (sau pot fi furnizate la cerere):

 1. Managementul Calitativ al Resurselor de Apă (Directiva Cadru Apă) : DMEIRA
 2. Managementul Cantitativ al Resurselor de Apă (Directiva privind Inundațiile) – disponibile și pe site-ul inundatii.ro – vezi aici: DSU
 3. precum și cele prevăzute în Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare, dar și în alte legi din Româ​nia.
 4. Din categoria informațiilor care fac parte din Fondul Național de date hidrologice și de gospodărire a apelor, acestea intră sub incidența prevederilor din Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare – Capitolul III: Gospodărirea apelor –  Secţiunea 1 – Cunoașterea resurselor de apă

*Pe lângă acestea, pot fi furnizate la cerere toate documentele de interes public care intră sub incidența art. 2, lit.b) din Legea nr.544/2001, cu modificările și completările ulterioare, conform prevederilor legale în vigoare, cu excepția celor care fac parte din categoria informațiilor clasificate. Informațiile/documentele care intră sub incidența art. 12 al aceleiași legi vor fi anonimizate, după caz exceptate. 

LISTA DOCUMENTELOR ELABORATE / GESTIONATE LA NIVELUL ANAR

COMPARTIMENTUL DE COMUNICARE, RELAȚII PUBLICE ȘI RELAȚII CU PRESA

 1. Comunicate/informări de presă;
 2. Interviuri de presă;
 3. Punctaje;
 4. Discursuri/mesaje aniversare;
 5. Dosare de presă;
 6. Solicitări formulate în baza Legii nr.544/2001, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Răspunsuri la solicitările menționate mai sus;
 8. Adrese-răspuns cu privire la redirecționarea solicitărilor cu privire la liberul acces la informaţii de interes public;
 9. Adrese-răspuns cu privire la solicitările de punct de vedere adresate de către ministerul coordonator;
 10. Corespondență externă între ANAR și alte instituții (ABA; INHGA; MMAP, alte instituții);
 11. Protocoale de colaborare;
 12. Strategii de comunicare;
 13. Fișe de proiect;
 14. Lista documentelor de interes public;
 15. Buletinul anual al informațiilor de interes public;
 16. Ghid de comunicare;
 17. Manual de identitate vizuală;
 18. Monitorizarea presei centrale și locale (Revista presei);
 19. Modele de raportare cu privire la implementarea Legii nr.544/2001, cu modificările și completările ulterioare;
 20. Modele de acreditare de presă;
 21. Modele de solicitări de informații de interes public;
 22. Modele de reclamații administrative;
 23. Scrisori de intenție;
 24. Scrisori de participare;
 25. Invitații;
 26. Raport anual de activitate;
 27. Materiale didactice de suport;
 28. Referate de oportunitate;
 29. Referate de necesitate;
 30. Registrul solicitărilor L nr.544/2001, cu modificările și completările ulterioare
 31. Registrul intrărilor/ieșirilor;
 32. Sinteze;
 33. Materiale de diseminare către public;
 34. Materiale de reprezentare instituțională
 35. Serii de date cu caracter deschis
 36. Corespondență internă (prin note);
 37. Corespondență electronică

BIROUL SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT

 1. Manualul sistemului de management integrat al calității, mediului, sănătății și securității ocupaționale
 2. Politica în domeniul calității, mediului, sănătății și securității ocupaționale
 3. Declarație de aderare la Strategia Națională Anticorupție 2021-2025
 4. Sistemul de management al calității ISO 9001
 5. Sistemul de management al mediului ISO 14001
 6. Sistemul de management al sănătății și securității ocupaționale ISO 45001
 7. Raport de audit
 8. Lista procedurilor în vigoare
 9. Lista înregistrărilor
 10. Raportare anuală SCIM
 11. Raportare anuală SNA
 12. Politica generală privind confidențialitatea datelor cu caracter personal
 13. Declarații de avere, declarații de interese

SERVICIUL INSPECȚIA NAȚIONALĂ A APELOR

 1. Registru de corespondență internă (adrese, petiții, note interne, pontaj, etc)
 2. Lista obiectivelor de controlat
 3. Registru controale
 4. Nota de Constatare, Proces Verbal de Constatare, Proces Verbal de Constatare și Sancționare a Contravențiilor
 5. Adresa redirecționare petiții ABA – uri
 6. Adresa răspuns petiții Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
 7. Raport anual al activității de inspecție în domeniul gospodăririi apelor
 8. Plan de dezvoltare strategică pentru un management de performanță al SINA
 9. Program de formare profesională (non formală și formală)
 10. Program de activitate anual privind inspecția apelor
 11. Centralizator Plan de activitate (trimestrial și anual)
 12. Centralizator sancțiuni aplicate (lunar, trimestrial și anual)
 13. Centralizator balastiere (albie și terasă) și SSP (anual)
 14. Centralizator acumulări și baraje din categoria de importanță C și D (anual)
 15. Centralizator iazuri de decantare/depozite de deșeuri/halde de steril (anual)
 16. Centralizator folosințe IED privind emisiile industriale (anual)
 17. Centralizator stații de epurare și alimentări cu apă (anual)
 18. Centralizator salubrizări (anual)
 19. Legitimații speciale de control

FORMARE PROFESIONALĂ INTEGRATĂ

 1. Răspunsuri la solicitări ale Administrațiilor Bazinale de Apă de efectuare de cursuri de formare / perfecționare profesională;
 2. Documentele necesare organizării de cursuri de formare / perfecționare profesională (lista de prezență, procese verbale, programele de pregătire);
 3. Documente care atestă finalizarea cursurilor de formare / perfecționare profesională (procese verbale, liste de prezență);
 4. Referate pentru achizițiile necesare bunei funcționări a Centrelor Regionale de Formare Profesională;
 5. Caiete de sarcini pentru achizițiile necesare bunei funcționări a Centrelor Regionale de Formare Profesională;
 6. Documente care atestă finalizarea lucrărilor necesare bunei funcționări a Centrelor Regionale de Formare Profesională (procese verbale, decizii de constituire a comisiilor de recepție a lucrărilor);
 7. Note interne;
 8. Corespondență cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și alte instituții abilitate în domeniul formării / perfecționării profesionale
 9. Adrese către Administrațiile Bazinale de Apă;
 10. Planurile anuale de formare / perfecționare profesională formală și non-formală;
 11. Statistici necesare elaborării strategiilor de formare / perfecționare profesională
 12. Documentele necesare organizării activității de practică de specialitate desfășurată de studenți, pe bază de protocoale de colaborare cu universități.

SERVICIUL DE COOPERARE INTERNAȚIONALĂ

 1. Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003 – HG nr. 577/15.04.2004
 2. Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul gospodăririi durabile a apelor transfrontaliere, semnat la București, la 5 iunie 2019 (intrat în vigoare în data de 11 septembrie 2020) – HG nr. 725 din 27 august 2020;
 3. Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galaţi la 30 septembrie 1997 – Legea nr. 16 / 11.01.1999
 4. Acord dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea pentru protecția și utilizarea durabilă a apelor Prutului și Dunării, semnat la Chișinău la 28 iunie 2010 – HG nr. 1092/03.11.2010
 5. Acord dintre Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor din România şi Ministerul Mediului şi Apelor din Republica Bulgaria privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor, semnat la Bucureşti la 12 noiembrie 2004 – HG nr. 2419/ 21.12.2004
 6. „Memorandumul de Înţelegere dintre Administraţia Naţională „Apele Române”, România şi Asociaţia Board-urilor de Apă din Olanda (Unie van Watterschappen), Olanda” (semnat în data de 23 iunie 2008 la Haga şi prelungit prin schimbul de scrisori între preşedinţii celor două părţi până la data de 23 iunie 2024)
 7. Convenţia privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apă transfrontiere şi a lacurilor internaţionale, încheiată la Helsinki la 17 martie 1992 – Legea nr. 30/26.04.1995 pentru ratificarea Convenţiei privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apă transfrontiere şi a lacurilor internaţionale, încheiată la Helsinki la 17 martie 1992 şi Legea nr. 82 din 5 aprilie 2006 pentru acceptarea amendamentelor la art. 25 şi 26 din Convenția privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apă transfrontiere şi a lacurilor internaţionale, încheiată la Helsinki la 17 martie 1992, care au fost adoptate la Madrid la 28 noiembrie 2003, prin Decizia III/1, la cea de-a 3-a Reuniune a părţilor la Convenţie. Despre Convenţie, mai multe informaţii pe: http://www.unece.org/env/water.html
 8. Protocolul privind apa şi sănătatea, adoptat la Londra la 17 iunie 1999, la Convenţia privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apă transfrontieră şi a lacurilor internaţionale (Helsinki 1992) – Legea nr. 228/30.11.2000 pentru aprobarea OG nr. 95/2000 pentru ratificarea Protocolului privind apa şi sănătatea, adoptat la Londra la 17 iunie 1999, la Convenţia privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apă tansfrontieră şi a lacurilor internaţionale, adoptată la Helsinki la 17 martie 1992 – M.Of. nr. 629/05.12.2000
 9. Despre Protocol, mai multe informaţii pe: http://www.unece.org/env/water.html
 10. Convenţia privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a fluviului Dunărea (Convenţia pentru protecţia fluviului Dunărea), semnată la Sofia la 29 iunie 1994 – Legea nr. 14/24.02.1995
 11. Convenţia privind protecţia Mării Negre împotriva poluării, semnată la Bucureşti la 21 aprilie 1992 – Legea nr. 98/ 16.09.1992;
 12. Raport anual de activitate
 13. Comunicate de presă aferente proiectelor

DEPARTAMENTUL IMPLEMENTARE MECANISM REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ:

 1. Contracte de finanțare
 2. Contracte de delegare
 3. Acord de parteneriat;
 4. Note conceptuale;
 5. Avize CTE
 6. Expertize tehnice
 7. Caiete de sarcini

DEPARTAMENTUL MANAGEMENTULUI LUCRARILOR HIDROTEHNICE

 1. Referate tehnice în vederea aprobării regulamentelor de exploatare pentru obiective hidrotehnice indiferent de deținător;
 2. Referate tehnice pentru aprobarea prelungirii valabilității regulamentelor de exploatare pentru obiective hidrotehnice indiferent de deținător ;
 3. Referate tehnice de avizare ale regulamentelor de exploatare bazinale;
 4. Programele de exploatare lunare ale principalelor lacuri de acumulare ;
 5. Propunerea de program de iarnă din domeniul energetic (adresa și anexa cu stocurile privind volumele minimale de apă din perioada noiembrie – martie din lacurile cuprinse în program, amenajări din administrarea Hidroelectrica și ANAR) în vederea aprobării H.G. privind nivelul de siguranță și securitate în funcționarea Sistemul Energetic Național ;
 6. Răspunsuri la solicitări formulate în baza Legii nr.544/2001 privind liberul acces la lnformația de interes public, cu modificările și completările ulterioare ;
 7. Raportul anual de activitate privind exploatarea amenajărilor hidrotehnice ;
 8. Programul de lucru pe timp friguros pentru perioada 1 noiembrie – 31 martie ;
 9. Raportul anual de activitate al Biroului Regulamente și Exploatarea Coordonată a Bazinelor ;
 10. Raport îndeplinire obiective și propuneri pentru anul următor ;
 11. Corespondența internă (note interne) și externă (colaborări cu Administrațiile Bazinale de Apă și Hidroelectrica privitor la conținutul regulamentelor de exploatare pentru obiective hidrotehnice, transmiterea programelor de exploatare lunare al lacurilor de acumulare)

DEPARTAMENTUL MANAGEMENT EUROPEAN INTEGRAT-RESURSE DE APĂ

 1. Draft-ul Planului Național de Management aferent porțiunii naționale a bazinului hidrografic internațional al fluviului Dunărea – Sinteza planurilor de management la nivel de bazine/spații hidrografice și Draft-urile Planurilor de management ale bazinelor/spațiilor hidrografice (conform cerințelor art. 14 alin. (1) lit. c) al DCA, respectiv art. 43 (17) al Legii Apelor 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare)
 2. Planul Național de Management aferent porțiunii naționale a bazinului hidrografic internațional al fluviului Dunărea – Sinteza planurilor de management la nivel de bazine/spații hidrografice și Planurile de management ale bazinelor/spațiilor hidrografice (conform cerințelor art. 13 alin. (6) al DCA, respectiv art. 6 (3) al Legii Apelor 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare), aprobate prin H.G. 80/2011 și și actualizările ulterioare HG 859/2016
 3. Calendarul și programul de lucru privind activitățile de participare a publicului în scopul realizării Planului de Management actualizat al bazinului/spațiului hidrografic și al planului de management actualizat al riscului la inundații
 4. Lista documentelor de referință pentru implementarea directivelor europene în domeniul apelor
 5. Sinteza provizorie a problemelor importante de gospodărire a apelor în bazinele/spațiile hidrografice din România (conform cerințelor art. 14 alin. (1) lit. b) al DCA
 6. Problemele importante de gospodărire a apelor în bazinele/spațiile hidrografice din România (conform cerințelor art. 14 alin. (1) lit. b) al DCA) (P) (G) – sinteza națională
 7. Decizia privind încadrarea în contextul evaluării strategice de mediu pentru Planul Național de Management actualizat (conform prevederilor art. 9 (1) (b) al Directivei 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului (Directiva SEA) şi ale art. 33 (1) (b) al HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe)
 8. Broşură pentru public privind Planul Național de Management actualizat aferent porțiunii naționale a bazinului hidrografic internațional al fluviului Dunărea – Sinteza planurilor de Management la nivel de bazine/spatii hidrografice (P) (
 9. Informații pentru public privind situația în România a apelor uzate urbane și a nămolului provenit din stațiile de epurare (conform cerințelor art. 16 al UWWTD), respectiv a stadiului implementării în România a cerințelor Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane – informare publică anuală (P)
 10. (https://rowater.ro/despre-noi/descrierea-activitatii/managementul-european-integrat-resurse-de-apa/planurile-de-management-ale-bazinelor-hidrografice/stadiul-de-implementare-a-directivelor-europene/)
 11. Raportul privind stadiul realizării lucrărilor pentru epurarea apelor uzate urbane și a capacităților în execuție și puse în funcțiune pentru aglomerări umane (Raport Naţional)
 12. Stadiul implementării în România a cerințelor Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane – informare publică anuală
 13. (https://rowater.ro/despre-noi/descrierea-activitatii/managementul-european-integrat-resurse-de-apa/planurile-de-management-ale-bazinelor-hidrografice/stadiul-de-implementare-a-directivelor-europene/)
 14. Registrul Zonelor Protejate – Elaborarea registrului actualizat al zonelor protejate la nivel național în conformitate cu art.6 al Directivei Cadru Apă 2000/60/CE respectiv art. 5^1 al Legii Apelor 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere colectarea, prelucrarea și analiza anuală a datelor și informațiilor specifice, cu excepţía coordonatelor punctelor de captare
 15. Debite şi niveluri zilnice înregistrate la principalele staţii hidrometrice
 16. Informaţii privind evoluţia cerinţei şi prelevărilor de apă -sursa – Balanţei Apei
 17. Sinteza Calității Apelor din România
 18. Aviz de gospodărire a apelor;
 19. Aviz de gospodărire a apelor modificator;
 20. Autorizație de gospodărire a apelor;
 21. Autorizație de gospodărire a apelor modificatoare;
 22. Aviz de amplasament;
 23. Permis de traversare;
 24. Transferul actelor de reglementare de la un beneficiar la alt beneficiar;
 25. Declarația autorității competente responsabilă cu gestionarea apelor pentru proiectele finanțate prin POIM;
 26. Lista avizelor de gospodărire a apelor emise de A.N. „Apele Române” – Sediul Central;
 27. Lista autorizațiilor de gospodărire a apelor emise de A.N. „Apele Române” – Sediul Central;
 28. Raport anual de activitate;
 29. Raport trimestrial și anual al actelor de reglementare emise și a încasărilor aferente;
 30. Raport anual al unităților supuse Directivei 96/61/EEC, privind „Prevenirea și controlul integrat al poluării”;
 31. Rapoarte şi lucrări de sinteză în legătură cu gospodărirea apelor, conform programului de activitate aprobat şi în funcţie de necesităţile Administraţiei Naţionale „Apele Române”;
 32. Elaborarea şi înaintarea la M.M.A.P. a sintezelor, rapoartelor specifice domeniului, a propunerilor de modificare a unor acte normative;
 33. Registrul Riscuri (inclusiv Anexele) /contribuție SAAGA;

DEPARTAMENTUL MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

 1. Cereri/solicitări salariați
 2. Adeverință salariat
 3. Contract individual de muncă
 4. Act adițional la contractul individual de muncă privind modificare, suspendarea si încetarea contractului individual de muncă
 5. Organigrama
 6. Fișa postului
 7. Organizarea concursurilor, examenelor de promovare, anunț rezultate concurs
 8. Corespondență (toate ABA, INHGA, EC.Stânca-Costești, MMAP, petiții)
 9. Regulamentul de organizare si funcționare
 10. Referat de necesitate
 11. Regulament intern
 12. Registrul petiții
 13. Contract colectiv de muncă
 14. Stat de funcții (sediu, subunități)
 15. Stat de personal (sediu, subunități)
 16. Registrul general de evidență a salariaților
 17. Decizie constituire comisie examinare
 18. Decizie încetare CIM
 19. Foaie colectivă de prezență
 20. Anunț rezultate  concurs
 21. Cerere de concediu
 22. Nota de plecare în concediu de odihnă
 23. Rechemare din concediu
 24. Raport de realizare a programului de formare profesională formală și non-formală
 25. Fișa lichidare
 26. Adrese de corespondență externă (către ABA, alte instituții);
 27. Adrese de informare a petenților (de răspuns/de redirecționare)

DEPARTAMENTUL ECONOMICO-FINANCIAR

 1. Buget indiferent de sursa de finanțare;
 2. Execuție bugetară;
 3. Situația drepturilor salariale;
 4. Facturi/plăți
 5. Abonamente
 6. Fișa postului
 7. Expediere corespondență
 8. Note interne;
 9. Adrese către Administrațiile Bazinale de Apă si furnizori de servicii
 10. Referat de necesitate
 11. Caiete de sarcini servicii de comunicații

Laboratorul Național

 1. Corespondență externă: Adrese, răspunsuri la cerere de ofertă către clienți externi, feed-back de la clienți externi.
 2. Documente asociate derulării procedurilor de achiziție publică a produselor și serviciilor aferente activității de laborator: comenzi efectuate direct, în baza unui contract de furnizare în vigoare, solicitări de oferte de la furnizori, caiete de sarcini, grile de evaluare a specificațiilor tehnice cuprinse în caietele de sarcini pentru includerea în Rapoartele de evaluare a procedurilor de achiziție, Procese Verbale de recepție a produselor și serviciilor achiziționate de către ANAR pentru activitățile specifice de încercare din cadrul laboratorului.
 3. Corespondență internă: Fișe de analiză a comenzilor și solicitărilor primite de la compartimente ale ANAR și ABA care reprezintă clientul intern al Laboratorului Național (Serviciul de Gestiune Calitativă și Protecția Resurselor de Apă – SGCPRA), Rapoarte de capabilitate tehnică a laboratorului și de adecvare la scop a metodelor de încercare efectuate în cadrul laboratorului Național, Rapoarte de analiză efectuată de management și anexele aferente acestora – caracter confidențial, conform prevederilor documentelor Sistemului de Management implementat de către Laboratorul Național în acord cu cerințele referențialului de acreditare SR EN ISO/IEC 17025:2018;
 4. Documente ale Sistemului de Management: Procedurile Generale de Laborator (PGL), Procedurile Specifice de Lucru (PSL), Instrucțiunile de Lucru în Laborator (ILL) conform SR EN ISO/CEI 17025/2018 și SR EN ISO 9001/2015 – caracter confidențial, conform prevederilor documentelor Sistemului de Management implementat de către Laboratorul Național în acord cu cerințele referențialului de acreditare SR EN ISO/IEC 17025:2018;
 5. Registrul Riscuri (inclusiv Anexele) /contribuție LN;
 6. Raport anual de activitate
 7. Politica de imparțialitate și confidentialitate a conducerii Administrației Naționale „Apele Române” privind activitatea Laboratoarelor de Calitatea Apei (LCA) ale Administrației Naționale „Apele Române”;
 8. Programul anual de audit intern al Laboratoarelor de Calitatea Apei ale Administrației Naționale „Apele Române”;
 9. Lista auditorilor interni acceptați la nivelul Administrației Naționale „Apele Române”;
 10. Politica de acreditare a Laboratoarelor de Calitatea Apei ale Administrației Naționale „Apele Române”;
 11. Declaraţia/Angajament privind Politica şi Obiectivele Sistemului de Management al Laboratoarelor de Calitatea Apei din subordinea Administraţiei Naţionale „Apele Române”;
 12. Plan de măsuri privind activitatea Laboratoarelor de Calitatea Apei ale Administrației Naționale „Apele Române”;
 13. Documente ale Sistemului de Management aplicabile Laboratoarelor de Calitatea Apei ale Administrației Naționale „Apele Române”;
 14. Diagrama relaţională ANAR – LCA;
 15. Registrul Riscuri (inclusiv Anexele)/contribuție SACL;
 16. Documente ale auditului intern efectuat în conformitate cu SR EN ISO 17025:2018 și SR EN ISO 19011:2018 la LCA din cadrul Administrației Naționale „Apele Române” (plan de audit, chestionar de audit, rapoarte de evaluare directa a încercărilor, rapoarte de audit);
 17. Rapoarte privind rezultatele exercițiilor de intercomparare efectuate în coordonarea Administrației Naționale „Apele Române”;
 18. Referate și caiete de sarcini pentru achiziţia produselor și serviciilor necesare desfășurării activității curente;
 19. Grile de evaluare a specificațiilor tehnice pentru achiziția produselor și serviciilor necesare desfășurării activității curente;
 20. Rapoarte de activitate a serviciului;
 21. Adrese și note interne de răspuns la diverse solicitări;
 22. Fișe de post ale personalului din cadrul serviciului;
 23. Formulare de evaluare anuală a personalului din cadrul serviciului;
 24. Foi colective de prezență lunară a personalului din cadrul serviciului.

DEPARTAMENTUL MANAGEMENTUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ

 1. Documente sinteză cu privire la evenimentele hidrometeorologice înregistrate:
 2. Rapoarte pe evenimente/rapoarte anuale urmare a evenimentelor hidrometeorologice înregistrate
 3. (intervenții ANAR, centralizare rapoarte operative, centralizare rapoarte de sinteză);
 4. Centralizator pagube înregistrate la construcțiile hidrotehnice din administrare (procese verbale de calamități);Centralizator al atenționărilor/avertizărilor hidrologice emise de către INHGA;
 5. Rapoarte pe evenimente/rapoarte anuale cu privire la poluările accidentale pe cursurile de apă (intervenții cu echipamente/materiale din stocul de apărare ANAR);
 6. Centralizator al poluărilor accidentale înregistrate;
 7. Documente privind stocul de apărare împotriva inundațiilor
 8. Elaborare hărți:
 9. Hărți cu privire la localizarea evenimentelor și intervențiilor pentru înlăturarea/diminuarea efectelor inundațiilor;
 10. Hărți cu privire la extinderea inundațiilor.
 11. Elaborarea hărți privind apariția fenomenelor de iarnă (zăpor, pod de gheață, etc).
 12. Elaborarea hărților cu surse/tipuri de poluare.
 13. Transpunerea în GIS a benzilor de inundabilitate și a localităților afectate.
 14. Identificarea în prealabil a posibilelor localități afectate prin suprapunerea în GIS a benzilor de inundabilitate.
 15. Actualizarea shapefile-urilor de puncte critice și accidente/incidente la diguri.
 16. Centralizarea măsurilor dispuse cu ocazia acțiunii anuale de verificare a stării tehnice și funcționale a construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor, de pe râurile interioare și de la Dunăre, stadiul realizării măsurilor dispuse;
 17. Raport privind starea sistemului naţional de gospodărirea apelor (situație meteorologică / situație hidrologică /efecte și măsuri centralizare pagube/ măsuri (Rapoarte operative privind efectele fenomenelor hidrometeorologice periculoase) / calitatea apei / alimentări cu apă)
 18. Raport Lacuri (ANAR și terți)
 19. Raport – Harta precipitații (nivel național)
 20. Situație lacuri cu diferențe de volum (saptămânal)
 21. Raport măsurători hidro (perioadă evenimente deosebite)
 22. Raport precipitații cumulate (perioadă evenimente deosebite)
 23. Hidrografe (perioadă evenimente deosebite)

DEPARTAMENTUL DEZVOLTARE ȘI INVESTIȚII

 1. Emitere avize C.T.E;
 2. Emitere decizii de aprobare indicatori tehnico-economici;
 3. Note de prezentare aferente documentației tehnico-economice;
 4. Documente de avizare;
 5. Note de fundamentare pentru Ordonanță de Urgență sau Hotărâre de Guvern;
 6. Proiecte de Ordonanță sau Hotărâre de Guvern;
 7. Soluționări petiții conform legii 544/2001;
 8. Notă de Fundamentare privind necesitatea și oportunitatea promovării proiectelor noi;
 9. Propuneri de liste de program pentru obiective de investiții finanțate din surse proprii, buget de stat, fonduri rambursabile și nerambursabile;
 10. Prioritizarea portofoliului de proiecte;
 11. Situația realizărilor și decontărilor lunare pentru obiectivele de investiții;
 12. Situația repartizării pe trimestre a creditelor bugetare și a creditelor de angajament;
 13. Situația realizărilor definitive la finele anului;
 14. Sinteze, analize, execuție bugetară, propuneri de modificări liste de program;
 15. Note de Fundamentare pentru susținerea solicitărilor de suplimentare a creditelor bugetare și de angajament la rectificările bugetare;
 16. Raport anual privind activitatea de implementare a investițiilor;
 17. Cereri de rambursare pentru fonduri externe rambursabile și nerambursabile;
 18. Contracte de delegare competențe implementare proiecte din FEN;
 19. Acorduri de parteneriat;
 20. Fișe de monitorizare și Rapoarte de progres;
 21. Situaţia investiţiilor nete pe surse de finanţare şi elemente de structură(INV Statistic) ;
 22. Corespondenţă externă.