Departamentul Managementul Lucrărilor Hidrotehnice

DMLH administrează Infrastructura Sistemului Național de Gospodărire a Apelor (ISNGA)

0km

albii cadastrate neregularizate

0km

albii regularizate

0acumulari

din categoriile de importanta A si B

0acumulari

din categoriile de importanta C si D

 Si diferite alte amenajari hidrotehnice si prize de apa pentru captare, noduri hidrotehnice, derivatii, statii de pompe, altele

Prin compartimentele sale, Departamentul Managementul Lucrarilor Hidrotehnice asigura urmatoarele activitati, consultata si interventii pentru:
Responsabilitatile indeplinite de DMLH, in scopul corectei administrari a ISNGA sunt:

Urmărirea comportării construcțiilor și siguranța lor

Regulamente și exploatare coordonată a bazinelor hidrografice

Patrimoniu și Cadastru

Înfiinţată prin Hotărârea Guvernului nr. 107/2002, modificată şi completată prin OUG.73/2005, Administraţia Naţională ,,Apele Române” este Autoritatea Naţională, aflată în coordonarea autorității publice centrale din domeniul apelor, care administrează bunurile din domeniul public al statului de natura celor prevăzute în Constituția României și care are drept scopuri cunoașterea, protecția, punerea în valoare și utilizarea durabilă a resurselor de apă, monopol natural de interes strategic, gestionarea reţelei naţionale de măsurători hidrologice, hidrogeologice şi de calitate a resurselor de apă ce aparţin domeniului public, precum și administrarea infrastructurii Sistemului național de gospodărire a apelor.

Administraţia Naţională ,,Apele Române” aplică strategia şi politica naţională în domeniul gospodăririi cantitative şi calitative a resurselor de apă, scop în care acţionează pentru cunoaşterea resurselor de apă, conservarea, folosirea raţională şi protecţia resurselor de apă împotriva epuizării şi degradării, în vederea asigurării unei dezvoltări durabile, prevenirea efectelor distructive ale apelor, reconstrucţia ecologică a cursurilor de apă, asigurarea supravegherii hidrologice şi hidrogeologice, implementarea prevederilor legislaţiei armonizată cu Directivele Uniunii Europene în domeniul gospodăririi durabile a resuselor de apă şi conservarea ecosistemelor acvatice şi a zonelor umede.

Administrația Națională ”Apele Române” este o instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, care funcționează pe bază de gestiune și autonomie economică.

Administrația Națională “Apele Române” este operator unic pentru resursele de apă de suprafață naturale sau amenajate, indiferent de deținatorul cu orice titlu al amenajării, și pentru resursele de apă subterană, indiferent de natura lor și a instalațiilor aferente, scop în care alocă dreptul de utilizare a resurselor de apă cu potențialele lor naturale, în condițiile legii, cu excepția celor prevăzute expres în reglementările specifice în vigoare.

Administraţia Naţională „Apele Române” administrează apele din domeniul public al statului şi infrastructura Sistemului Naţional de Gospodărire a Apelor formată din lacuri de acumulare, diguri de apărare împotriva inundaţiilor, canale, derivaţii interbazinale, prize de apă şi alte lucrări specifice, precum şi infrastructura sistemelor naţionale de veghe hidrologică, hidrogeologică şi de monitorizare a calităţii resurselor de apă aflate în patrimoniul său, în scopul cunoaşterii şi a gestionării unitare pe ansamblul ţării, a resurselor de apă de suprafaţă şi subterane.

Sistemul naţional de gospodărire a apelor include şi componenta de apărare împotriva inundaţiilor constă în peste 10.000 km de diguri, peste 1500 baraje cu efect de atenuare, cu o capacitate de 3.7 miliarde metri cubi şi peste 15.700 km de lucrări pe cursuri de apă. Sistemul naţional de gospodarirea apelor se află în patrimoniul Administraţiei Naţionale ”Apele Române”, Administraţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, Hidroelectrica și Administrații Locale.

Administraţia Naţională “Apele Române” are în administrare: 78.905 km cursuri de apă, 295,6 mii ha suprafaţă de teren cu ape, 270 lacuri de acumulare cu un volum total de 14,5 miliarde mc, din care 114 lacuri cu acumulare nepermanentă, 7100 km diguri pentru apărarea localităţilor şi terenurilor agricole, 6600 km regularizări de râuri şi 1320 km apărări şi consolidări de maluri, 157 canale de aducţiune cu o lungime de 1100 km, 59 staţii de pompare a apei cu un debit instalat de 237 mc/s, 49 prize de apă şi noduri hidrotehnice cu un debit total instalat de 249 mc/s, 178 alte lucrări hidrotehnice, 122 lacuri naturale.