Proiectul Întărirea capacității autorității publice centrale în domeniul apelor în scopul implementării etapelor a 2-a și a 3-a ale Ciclului II al Directivei Inundații – RO-FLOODS

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de lider de proiect și Administrația Națională „Apele Române”, în calitate de partener, derulează Proiectul „Întărirea capacității autorității publice centrale în domeniul apelor în scopul implementării etapelor a 2-a și a 3-a ale Ciclului II al Directivei Inundații – RO-FLOODS”, cod SIPOCA 734 / cod MySMIS 130033.
Proiectul are ca scop reactualizarea Planurilor de Management al Riscului la Inundații pentru perioada 2022-2027, de la nivelul tuturor celor 11 bazine hidrografice. După realizarea acestor Planuri va urma, ca finalitate, corelarea lor cu Planurile de Management al Bazinelor Hidrografice realizate conform Directivei Cadru Apă, oferind, în acest fel, o viziune integrativă, care va fi transpusă și la nivelul districtului hidrografic al bazinul Dunării.

Până în prezent, la nivelul proiectului au fost elaborate și validate în cadrul Livrabilului nr. 1, metodologiile de revizuire a hărților de hazard și de risc care vor ține cont inclusiv de efectele schimbărilor climatice, fiind propuse și promovate cu prioritate măsuri de infrastructură verde și de reconstrucție ecologică a râurilor. Menționăm că aceste tipuri de măsuri se pot realiza, ca de exemplu, prin îndepărtarea digurilor de maluri, sau prin crearea unor zone umede, astfel încât să se realizeze o protecție optimă a populației și a bunurilor acesteia în strânsă legătură cu protejarea mediului înconjurător. Este de menționat faptul că toate aceste măsuri vor ține cont de cerințele Directivei-Cadru Apă, care impun rigori precise și clare referitoare la protejarea corpurilor de apă și, în același timp, vor conduce la consolidarea capacității de avertizare/alarmare şi intervenție/răspuns în caz de urgență.
În ceea ce privește măsurile pe care autoritățile le vor integra în Planurile de management ale riscului la inundații, este de subliniat că un rol important îl va avea realizarea obiectivelor referitoare la informarea publicului prin identificarea unor acţiuni pentru consolidarea gradului de conștientizare și reziliență (acceptare) cu privire la riscurile de inundații. În acest sens, în cadrul proiectului se va adopta și o metodologie de lucru cu privire la îmbunătățirea implicării tuturor părților interesate, prin stimularea procesului de consultare și participare a publicului la luarea deciziilor.Până în prezent, acestea au fost agreate în cadrul ședințelor interne de la nivelul partenerilor din proiect, urmând ca până la sfârșitul acestei săptămâni să se primească un feedback de la nivelul grupului de consultare tehnic interinstituţional, format din specialiști din cadrul instituțiilor cu atribuții în domeniu și ai societății civile.

Informaţii suplimentare:
Proiectul „Întărirea capacității autorității publice centrale în domeniul apelor în scopul implementării etapelor a 2-a și a 3-a ale Ciclului II al Directivei Inundații – RO-FLOODS ” cod SIPOCA 734 / cod MySMIS 130033. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, obiectiv specific Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP.
Valoarea totală a proiectului este de 139.996.000 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă este de 118.548.329,16 lei, iar cofinanțarea eligibilă este de 21.447.670,84 lei. Perioada de implementare este de 36 de luni.
Proiectul are ca scop elaborarea celui de-al doilea ciclu de Planuri de Management al Riscului la Inundații pentru perioada 2022-2027.

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului îl reprezintă fundamentarea și sprijinirea măsurilor de implementare ce vizează adaptarea structurilor, optimizarea proceselor și pregătirea resurselor umane necesare îndeplinirii obligațiilor asumate prin Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificarile și completările ulterioare, a H.G. 846/2010 privind aprobarea Strategiei Naționale de Management al Riscului la inundații pe termen mediu și lung, precum și conformarea cu cerințele Directivei 2007/60/EC privind evaluarea și gestionarea riscului la inundații în scopul consolidării capacității autorităților și instituțiilor publice din domeniul gopodăririi apelor și al managementului riscului la inundații.
După finalizarea perioadei de implementare a proiectului, autoritățile și instituțiile publice vor putea utiliza portalul GIS, care conține Hărțile de risc și de hazard la inundații (rezultate din activitățile A3 și A4), Planurile de Management al Riscului la Inundații la nivel de Administrație Bazinală de Apă (rezultat al activității A8) cât și Proiectele Integrate Majore (rezultat al activității A8) și alte informații relevante pentru ciclul II de implementare al Directivei Inundații, de exemplu Metodologiile realizate în cadrul proiectului RO-Floods (rezultatele activiății A10). Menționăm că activitatea de informare și consultare a publicului larg reprezintă o cerință a Directivei Inundații, acesta fiind permanent informat cu privire la riscul potențial la inundații și cu stadiul implementării măsurilor propuse pentru reducerea riscurilor la inundații.

Contact: Olimpia Negru, manager Proiect SIPOCA 734
e-mail: olimpia.negru@mmediu.ro
comunicare.sipoca734@mmediu.ro