Investiția 4

Componenta 1: Managementul apei

Investiția 4. Adaptarea la schimbările climatice prin automatizarea și digitalizarea echipamentelor de evacuare și stocare a apei la acumulări existente pentru asigurarea debitului ecologic și creșterea siguranței alimentării cu apă a populației și reducerea riscului la inundații

OBIECTUL CONTRACTULUI DE FINANȚARE:

SERVICII DE PROIECTARE pentru investiția ”Adaptarea la schimbările climatice prin automatizarea și digitalizarea echipamentelor de evacuare și stocare a apei la acumulări existente pentru asigurarea debitului ecologic și creșterea siguranței alimentării cu apă a populației și reducerea riscului la inundații”.

OBIECTIVUL:

Obiectivul Contractului de finanțare – ”SERVICII DE PROIECTARE pentru investiția ”Adaptarea la schimbările climatice prin automatizarea și digitalizarea echipamentelor de evacuare și stocare a apei la acumulări existente pentru asigurarea debitului ecologic și creșterea siguranței alimentării cu apă a populației și reducerea riscului la inundații” constă în elaborarea documentațiilor tehnico-economice în vederea asigurării exploatării în condiții de siguranță a barajelor și digurilor, reducerea riscului de inundații și protejarea corpurilor de apă și a biodiversității prin măsuri de asigurare a migrației peștilor, a debitului ecologic și de prevenire a eutrofizării corpurilor de apă, obținerea tuturor avizelor și acordurilor necesare, aprobarea indicatorilor tehnico-economici, precum și a tututror documentațiilor necesare pentru etapa următoare – de contractare a execuției lucrărilor .

În vederea îndeplinirii țintelor impuse prin Planul Național de Reziliență și Redresare vor fi elaborate Documentații tehnico-economice după cum urmează:

 • Expertize tehnice ale lucrărilor existente;
 • Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I./SF), inclusiv elaborarea tuturor studiilor necesare;
 • Documentații pentru obținerea Certificatului de urbanism, precum și a tuturor avizelor și acordurilor solicitate prin acesta;
 • Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor;
 • Proiect tehnic de execuţie și caiete de sarcini;
 • Documentații tehnice privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică – după caz.

VALOAREA CONTRACTULUI:

Valoarea totală pentru care se acordă finanțarea alocată prin PNRR este de 137.208.566 lei, valoare cu TVA, din care

 • Valoarea eligibilă a proiectului finanțat din fonduri din împrumut rambursabil acordat României, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) este de 115.301.316 lei, reprezentând contravaloarea a 23.152.875 Euro.
 • Valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR în sumă de 21.907.250 lei (douăzeci și una milioane nouă sute șapte mii două sute cincizeci de lei). Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile este suportată din bugetul de stat.

* curs de schimb mediu cf. Scrisorii Cadru emise de MF nr. 464142/10.12.2021, respectiv 1 euro = 4,98 RON

Investiția constă în două subinvestiții:

 

(1) Reabilitarea liniilor de apărare existente în conformitate cu Directiva privind inundațiile și cu Strategia Națională pentru Managementul Riscului la Inundații

Obiectivul primei subinvestiții este de a reabilita liniile existente de apărare împotriva inundațiilor. Ca urmare a acestei subinvestiții, un total de cel puțin 510 km de linii de apărare împotriva inundațiilor vor fi reabilitate în conformitate cu Directiva privind inundațiile și cu Strategia Națională pentru Managementul Riscului la Inundații. Lucrările de reabilitare vor prioritiza zonele pe baza planurilor de prevenire și diminuarea efectelor inundațiilor.

Obiectivul final al acestei subinvestiții – 510 km diguri reabilitate.

Rezultate finale așteptate:

 • 2023 – Adoptarea conceptelor de proiect prin hotărâre de guvern/ordin ministerial, după caz
 • 2024 – 100 km diguri reabilitate
 • 2026 – 510 km diguri reabilitate

ALOCARE PNRR – 105 milioane euro

Stadiul actual – aprilie 2023

433 km diguri propuneri ABA-uri și în curs de identificare încă 80 km diguri de la ABA-uri pentru atingerea țintei de 510 km

In vederea îndeplinirii țintelor impuse prin Planul Național de Redresare și Reziliență au fost elaborate Documentații tehnico-economice, după cum urmează:

 1. Expertize tehnice ale lucrărilor existente
 2. Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I./SF), inclusiv elaborarea tuturor studiilor necesare
 3. Documentații pentru obținerea Certificatului de urbanism, precum și a tuturor avizelor și acordurilor solicitate prin acesta
 4. Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor
 5. Proiect tehnic de execuţie și caiete de sarcini

 

(2) Reabilitarea acumulărilor existente

Obiectivul celei de a doua subinvestiții este de a repara și renova barajele deteriorate și polderele de prevenire a inundațiilor pe liniile existente de protecție împotriva inundațiilor, pentru a restabili și a menține capacitatea acestora de a preveni inundațiile.

Pe baza acestor concepte de proiect, vor fi reabilitate 20 de baraje existente, cu privire la care studiile de fezabilitate revizuite au concluzionat că nu există alternative fezabile pentru reducerea riscurilor de inundații. Reabilitarea se va realiza conform cerințelor stabilite în studiile de fezabilitate și în conceptele de proiect și va respecta pe deplin rezultatele și condițiile stabilite în evaluarea cuprinzătoare și cumulativă a impactului asupra mediului care va fi finalizată în conformitate cu Directiva 2011/92/UE (Directiva privind evaluarea impactului asupra mediului), precum și evaluările relevante în contextul Directivei 2000/60/CE (Directiva-cadru privind apa) și evaluarea corespunzătoare în temeiul Directivei 92/43/CEE (Directiva privind habitatele), inclusiv implementarea măsurilor de atenuare necesare.​

În ceea ce privește polderele de prevenire a inundațiilor, ca urmare a acestei investiții, vor fi reabilitate sau nou-instalate 20 de poldere de prevenire a inundațiilor de pe liniile de apărare împotriva inundațiilor existente

Obiectivul final acestei subinvestiții: 20 acumulări nepermanente reabilitate, precum și 20 acumulări nepermanente laterale reabilitate și noi

Rezultate așteptate

 • 2023 – Adoptarea conceptelor de proiect prin hotărâre de guvern/ordin ministerial, după caz
 • 2026 – 20 acumulari permanente reabilitate, precum și 20 acumulări nepermanente laterale reabilitate și noi

ALOCARE PNRR  – 281,5 milioane euro

Implementarea subinvestiției se va finaliza până la 31 martie 2026.

Stadiul actual – aprilie 2023

contracte semnate:                   baraje = 12

contracte semnate:                   poldere = 9

urmează semnare contracte:  baraje   = 5

poldere = 6

Sunt în diferite stadii ale procedurii de achiziție celelalte proiecte.

 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE:

Perioada de implementare este cuprinsă între data semnării contractului de finanțare și 27.02.2026

DESPRE NOI