Investiția 4

„Adaptarea la schimbările climatice prin automatizarea și digitalizarea echipamentelor de evacuare și stocare a apei la acumulări existente pentru asigurarea debitului ecologic și creșterea siguranței alimentării cu apă a populației și reducerea riscului la inundații”

 

Investiția constă în două subinvestiții:

(1) Reabilitarea liniilor de apărare existente în conformitate cu Directiva privind inundațiile și cu Strategia Națională pentru Managementul Riscului la Inundații

Obiectivul primei subinvestiții este de a reabilita liniile existente de apărare împotriva inundațiilor. Ca urmare a acestei subinvestiții, un total de cel puțin 510 km de linii de apărare împotriva inundațiilor vor fi reabilitate în conformitate cu Directiva privind inundațiile și cu Strategia Națională pentru Managementul Riscului la Inundații. Lucrările de reabilitare vor prioritiza zonele pe baza planurilor de prevenire și diminuarea efectelor inundațiilor. Ținta acestei subinvestiții – 510 km diguri reabilitate.

 • Milestone:
  • 06.2023 – Adoptarea conceptelor de proiect prin hotărâre de guvern/ordin ministerial, după caz
   • 12.2024 – 100 km diguri reabilitate
   • 03.2026 – 510 km diguri reabilitate

          – ALOCARE PNRR – 105 milioane euro

(2) Reabilitarea acumulărilor existente

Obiectivul celei de a doua subinvestiții este de a reabilita și moderniza acumulările permanente existente, precum și acumulările nepermanente/polderele ce au rol de prevenire a inundațiilor, pentru a restabili și a menține capacitatea acestora de a preveni inundațiile.

În ceea ce privește barajele, sub rezerva rezultatelor studiilor de fezabilitate care vor fi efectuate pentru 30 de baraje, subinvestiția va fi implementată prin adoptarea, până la 30 iunie 2023, a conceptelor de proiect pentru reabilitarea a 20 de baraje existente, pentru care nu există alternative fezabile de reducere a riscului de inundații. Pe baza acestor concepte de proiect, vor fi reabilitate 20 de baraje existente, cu privire la care studiile de fezabilitate revizuite au concluzionat că nu există alternative fezabile pentru reducerea riscurilor de inundații. Reabilitarea se va realiza conform cerințelor stabilite în studiile de fezabilitate și în conceptele de proiect și va respecta pe deplin rezultatele și condițiile stabilite în evaluarea cuprinzătoare și cumulativă a impactului asupra mediului care va fi finalizată în conformitate cu Directiva 2011/92/UE (Directiva privind evaluarea impactului asupra mediului), precum și evaluările relevante în contextul Directivei 2000/60/CE (Directiva-cadru privind apa) și evaluarea corespunzătoare în temeiul Directivei 92/43/CEE (Directiva privind habitatele), inclusiv implementarea măsurilor de atenuare necesare.

În ceea ce privește polderele de prevenire a inundațiilor, ca urmare a acestei investiții, vor fi reabilitate sau nou-instalate 20 de poldere de prevenire a inundațiilor de pe liniile de apărare împotriva inundațiilor existente

 • Ținta acestei subinvestiții: 20 acumulări nepermanente reabilitate, precum și 20 acumulări nepermanente laterale reabilitate și noi
 • Milestone:

             06.2023 – Adoptarea conceptelor de proiect prin hotărâre de guvern/ordin ministerial, după caz

             03.2026 – 20 acumulari permanente reabilitate, precum și 20 acumulări nepermanente laterale reabilitate și noi

            – ALOCARE PNRR  – 281,5 milioane euro

OBIECTUL CONTRACTULUI DE FINANȚARE:

SERVICII DE PROIECTARE pentru investiția ”Adaptarea la schimbările climatice prin automatizarea și digitalizarea echipamentelor de evacuare și stocare a apei la acumulări existente pentru asigurarea debitului ecologic și creșterea siguranței alimentării cu apă a populației și reducerea riscului la inundații

OBIECTIVUL:

Obiectivul Contractului de finanțare – ”SERVICII DE PROIECTARE pentru investiția ”Adaptarea la schimbările climatice prin automatizarea și digitalizarea echipamentelor de evacuare și stocare a apei la acumulări existente pentru asigurarea debitului ecologic și creșterea siguranței alimentării cu apă a populației și reducerea riscului la inundații” constă în elaborarea documentațiilor tehnico-economice în vederea asigurării exploatării în condiții de siguranță a barajelor și digurilor, reducerea riscului de inundații și protejarea corpurilor de apă și a biodiversității prin măsuri de asigurare a migrației peștilor, a debitului ecologic și de prevenire a eutrofizării corpurilor de apă, obținerea tuturor avizelor și acordurilor necesare, aprobarea indicatorilor tehnico-economici, precum și a tututror documentațiilor necesare pentru etapa următoare – de contractare a execuției lucrărilor .

În vederea îndeplinirii țintelor impuse prin Planul Național de Reziliență și Redresare vor fi elaborate Documentații tehnico economice după cum urmează:

 1. Expertize tehnice ale lucrărilor existente
 2. Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I./SF), inclusiv elaborarea tuturor studiilor necesare
 3. Documentații pentru obținerea Certificatului de urbanism, precum și a tuturor avizelor și acordurilor solicitate prin acesta-
 4. Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor
 5. Proiect tehnic de execuţie și caiete de sarcini
 6. Documentatii tehnice privind exproprierea pentru cauză de utilitate publica – dupa caz

VALOAREA CONTRACTULUI:

 • Valoarea totală pentru care se acordă finanțarea alocată prin PNRR este de 137.208.566 lei, valoare cu TVA, din care
  • Valoarea eligibilă a proiectului finanțat din fonduri din împrumut rambursabil acordat României, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) este de 115.301.316 lei, reprezentând contravaloarea a 23.152.875 Euro ;
 • Valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR în sumă de 21.907.250 lei (douăzeci și una milioane nouă sute șapte mii două sute cincizeci de lei). Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile este suportată din bugetul de stat .

* curs de schimb mediu cf. Scrisorii Cadru emise de MF nr. 464142/10.12.2021, respectiv 1 euro = 4,98 RON

PERIOADA DE IMPLEMENTARE:

Perioada de implementare este cuprinsă între data semnării contractului de finanțare și 27.02.2026

DESPRE NOI