Departamentul Managementul Lucrărilor Hidrotehnice

DMLH administrează Infrastructura Sistemului Național de Gospodărire a Apelor (ISNGA), formata, in principal, din:

 • 58.000  de km de albii cadastrate neregularizate.
 • 21.000 de km de albii regularizate.
 • 87 acumulari din categoriile de importanta A si B .
 • 332 acumulari din categoriile de importanta C si D.
 • Diferite alte amenajari hidrotehnice si prize de apa pentru captare, noduri hidrotehnice, derivatii, statii de pompe, altele

Prin compartimentele sale, Departamentul Managementul Lucrarilor Hidrotehnice asigura urmatoarele activitati, consultata si interventii pentru:

►Exploatarea si mentenanta infrastructurii SNGA

►Urmarirea comportarii constructiilor pentru asigurarea sigurantei in exploatare a constructiilor hidrotehnice administrate

►Reglementarea exploatarii coordonate a acumularilor, pe bazine hidrografice

►Inscrierea si actualizarea permanenta a inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si administrarea A.N. ,,Apele Române”, a tuturor constructiilor si activelor corporale

►Mentenanta utilajelor de mica si mare mecanizare angrenate in realizarea interventiilor la constructii, precum si mentenanta parcului auto din dotarea institutiei.

Responsabilitatile indeplinite de DMLH, in scopul corectei administrari a ISNGA sunt:    

 • Exploatarea, intetinerea si modernizarea Sistemului National de Gospodarire a Apelor aflat in administrarea Administratiei Nationale Apele Romane.
 • Emiterea, la solicitarea Autoritatii Publice Centrale in domeniul Apelor, de puncte de vedere tehnice si/sau propunerea de norme si instructiuni in legatura cu construirea si/sau exploatarea constructiilor si amenajarilor hidrotehnice din administrare.
 • Indrumarea, coordonarea si controlul activitatii de exploatare a constructiilor, echipamentelor, instalatiilor si amenajarilor hidrotehnice din patrimoniul administrat.
 • Folosirea rationala a resurselor de apa din lacurile de acumulare, indiferent de natura detinatorului amenajarii, si protectia resurselor de apa impotriva epuizarii, degradarii si poluarii.
 • Urmarirea si verificarea exploatarii corecte a albiilor minore ale cursurilor de apa cadastrate, a cuvetelor lacurilor de acumulare si baltilor, a falezei si plajei marii, din administrarea Administratiei Nationale ”Apele Romane”, inclusiv a tronsoanelor care traverseaza arii protejate.
 • Indrumarea si coordonarea activitatii de mentenanta, respectiv intretinerea si repararea constructiilor, a echipamentelor hidromecanice, a instalatiilor ce intra in componenta amenajarilor hidrotehnice din administrare, respectand normele si prescriptiile tehnice in vigoare.
 • Analiza incadrarii lucrarilor propuse in Planul Tehnic (PT) de mentenanta la patrimoniul exploatat, in raport cu strategia de exploatare, intretinere, reparatii si modernizare a infrastructurii de gospodarire a apelor din Administratia Nationala ”Apele Romane”.
 • Organizarea si coordonarea preluarii in exploatare a constructiilor, amenajarilor si a echipamentelor/instalatiilor aferente obiectivelor nou realizate, pentru extinderea INSGA.
 • Participarea la avizarea documentatiilor tehnice si la receptionarea lucrarilor de intretinere si reparatii, conform competentelor.
 • Participarea la verificarea in teren, prin sondaj, a tuturor aspectelor privind realizarea lucrarilor de intretinere si reparatii la constructiile, amenajarile si albiile minore ale cursurilor cadastrate aflate in administrare.
 • Asigurarea analizei documentațiilor „Regulamente de exploatare coordonată bazinal pentru principalele bazine hidrografice și întocmește referate tehnice de specialitate în vederea avizării acestora la nivelul de competență al AN „Apele Române” și înaintarea documentațiilor la MMAP în vederea aprobării acestora.
 • Analizarea și întocmirea de referate tehnice de specialitate pentru Regulamentele de exploatare ale obiectivelor hidrotehnice din administrarea AN “Apele Române” sau a altor deținători (lacuri de acumulare cu Volum total corespunzător nivelului maxim de verificare mai mare de 20 milioane mc, prize de apă cu sau fără baraj care au debite instalate mai mari de 1500 litri/s pentru populație și industrii și mai mari de 5000l/s pentru irigațtii, CHE cu puteri instalate mai mari de 15 MW, noduri hidrotehnice cu capacități de tranzitare mai mari de 5000l/s), în vederea aprobării acestora.
 • Analizarea, elaborarea și propunerea spre avizare a programelor lunare de exploatare pentru principalele lacuri de acumulare, de comun acord cu terții și cu Administrațiile Bazinale de Apă și propunerea spre aprobarea Autorității Publice Centrale în Domeniul Apelor a programelor de exploatare lunare pentru principalele lacuri de acumulare.
 • Elaborarea, și în urma avizării, propunerea spre aprobarea Autorității Publice Centrale în Domeniul Apelor, a programului de iarnă în domeniul energetic pentru principalele acumulări energetice (stabilirea stocurilor de siguranță ale Sistemului electroenergetic național în ceea ce privește volumul de apă din lacurile de acumulare pentru perioada 1 noiembrie (anul în curs) – 31 martie (anul următor) și programul de lucru pe timp friguros pentru toate acumulările din administrarea Administrației Naționale „Apele Române”.
 • Răspunde de organizarea și coordonarea activității de Urmărirea Comportării Construcțiilor și de asigurarea Siguranței Construcțiilor Hidrotehnice din cadrul Administrației Naționale „Apele Române”.
 • Verifică aplicarea Legii sigurantei barajelor – nr. 466/2001 și a Normelor tehnice (NTLH), precum și activitatea Urmărirea Comportării Construcțiilor – Siguranța Construcțiilor Hidrotehnice, din cadrul unitatilor teritoriale.
 • Emite puncte de vedere cu privire la propunerile de acte normative legate de activitatea
 • de Urmărirea Comportării Construcțiilor și asigurarea sigurantei barajelor și digurilor pentru a fi înaintate la Autoritatea Publica Centrala în Domeniul Apelor. Elaborarea de documente interne și instrucțiuni specifice activității de urmărire a comportării construcțiilor și de asigurare a siguranței în exploatare a barajelor și digurilor.
 • Ține evidența planificării și întocmirii rapoartelor de Urmărirea Comportării Construcțiilor
 • de sinteză ale barajelor aflate pe lista prioritară și pe lista suplimentară a Comisiei de Urmărirea Comportării Construcțiilor (Comisiei UCC) și verifică modul în care a fost respectat conținutul cadru al acestora.
 • Răspunde de programarea și desfășurarea ședințelor și analizelor în teren, întocmește
 • procese – verbale de ședință, elaborează și transmite Rapoarte – Decizie ale Conducerii A.N. “Apele Române” privind concluziile și recomandările Comisiei Urmărirea Comportării Construcțiilor referitoare la barajele analizate.
 • Organizeaza avizarea in cadrul Comisiei UCC a documentatiilor de evaluare a starii de siguranta a barajelor A si B din administare.
 • Tine evidenta si urmareste stadiul elaborarii si realizarii proiectelor de marire a gradului de siguranta sau de reabilitare a barajelor A si B din administrare.
 • Analizează rapoarte anuale și periodice  privind starea de siguranță a construcțiilor hidrotehnice ale Administrațiilor bazinale de ape și întoc meste rapoarte anuale și periodice sintetice la nivelul A.N. Apele Române.
 • Constată și întocmește rapoarte operative asupra unor situații atipice din teren;
 • Coordonează, verifică și participă la activitatea comisiilor teritoriale de avizare a
 • funcționării în siguranță a barajelor din categoriile C și D de importanță.
 • Participă prin membrii sai la sedintele Comisiei Centrale de avizare a documentatiilor de
 • evaluare a starii de siguranta a barajelor încadrate în categoriile de importanta A și B și la sedintele Comisiei Nationale pentru Siguranta Barajelor care functioneaza pe langa Autoritatea Publica Centrala în Domeniul Apelor.
 • Emite autorizatii de functionare în siguranta pentru barajele din administrare încadrate în
 • categoriile de importanta C și D în conformitate cu prevederile NTLH – 040. Emite decizii legate de functionarea comisiilor teritoriale de avizare, de organizare a cursurilor pentru personalul micilor acumulari și a comisiilor pentru atestarea personalului micilor acumulari, în conformitate cu NTLH – 025.
 • Desfasoara actiuni de control și verificare a activității de urmărire a comportarii și a starii de siguranta a barajelor din administrare în conformitate cu tematica de verificare aprobata de conducerea Administrației Naționale “Apele Române”.
 • Organizeaza întalnirile la nivelul Administrației Naționale „Apele Române” cu responsabilii
 • de Urmărirea Comportării Construcțiilor pe Administratiile Bazinale de Ape și cursurile de perfecționare a personalului cu atribuții de Urmărirea Comportării Construcțiilor – Siguranța Construcțiilor Hidrotehnice din Administrația Națională „Apele Române”, Administrațiile Bazinale de Apă și Sistemele de Gospodărire a Apelor.
 • Furnizează date Autorității Publice Centrale în Domeniul Apelor pentru actualizarea Recensamântului barajelor de retenție, a digurilor care realizează depozite industriale și a construcțiilor hidrotehnice speciale (REBAR).
 • Urmărește implementarea la nivelul Administrației Naționale „Apele Române” a aplicației UCCWAT de gestiune a bazei de date U.C.C a principalelor baraje din administrare.
 • Asigură secretariatul Comitetului Național Român al Marilor Baraje (CROMB).
 • Răspunde la petițiile specifice domeniului de activitate al biroului.
 • Gestioneaza parcul auto (revizii tehnice, consumuri carburanti, reparatii inerente), intocmeste documentatiile (caiete de sarcini, referate) necesare contractariilor serviciilor de intretinere/ revizie/ reparatie, derularea procedurilor de inmatriculare/ radierea bunurilor din parcul auto A.N.A.R.
 • Asigurarea relationarii functionale cu departamente din A.N.A.R, precum si colaborarea si indrumarea compartimentelor omoloage din cadrul A.B.A.-urilor. In acelasi timp, personalul autorizat din cadrul DMLH asigura reprezentarea A.N.A.R.-ULUI in relatia cu institutiile publice si/sau organisme externe autorizate, in limita mandatului primit.

 

Mai multe detalii despre activitatea Departamentului Managementul Lucrărilor Hidrotehnice al Administrației Naționale „Apele Române” în documentul atașat.

doc anexat

DESPRE NOI